Hoppa till huvudinnehållet

MF2112 Avancerad produktdesign 12,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2112 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är i huvudsak inriktad på design. Innehållet kretsar kring ett individuellt designprojekt där en stor del av bakgrundsstudierna genomförs i grupper. I projektet ska sedan de olika delarna balanseras och gestaltas till en helhet. Designprojektet avser en produkt men som är designad för att fungera i ett produkt-tjänste-system i en cirkulär ekonomi. 

Under kursen tränas olika metoder och verktyg för att förstå användare och deras behov samt att analysera resultatet. Bland annat planeras och utförs användarstudier. 

Ett annat område som belyses är varumärkets betydelse, strategier kring varumärke och hur det påverkar utformningen av produkter och tjänster. 

Vidare diskuteras aktuell forskning inom designområdet i seminarieform.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Planera och genomföra en studie inom Human-Centered Design (HCD), analysera resultatet och skapa insikter som är relevanta för utformningen av produkter och tjänster.
 • Beskriva och reflektera över aktuella teorier, metoder och tillvägagångssätt inom HCD, Branding och designforskning och relatera dessa till ditt projekt.
 • Analysera ett varumärke och utveckla en Product Design Guidelines ämnad att stödja utformningen av produkter och tjänste
 • Designa en komplex produkt som uppvisar en väl avvägd balans mellan insikter från Human-Centered Design, tillämpning av Product Design Guidelines och hänsyn till hållbar utveckling.
 • Relatera till fördelarna och utmaningarna med cirkulär ekonomi och på ett kreativt sätt tillämpa dessa i ett system av produkter och tjänster.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MF2038 Tjänstedesign eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

"Research Methods for Product Design”, Alex Milton & Paul Rogers                

"The Brand Gap", Marty Neumeier

Forskningsartiklar

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2112

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd