Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalMG1016 Tillverkningsteknik 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MG1016 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I kursen kommer du att studera viktiga verkstadstekniska tillverkningsmetoder och system och få en inblick i hela produktionsprocessen. Numeriskt styrda verktygsmaskiner är en central komponent i ett modernt verkstadsföretag. Du får prova på att använda sådana maskiner hela vägen från konstruktion, programmering, riggning och provkörning, fram till färdigtillverkade detaljer. Andra ämnesområden som avhandlas inom kursens ram är teknisk kommunikation i form av ritteknik, plaster, ytors tekniska egenskaper, samt grundläggande verkstadsmätteknik för att verifiera funktion och kvalitet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • definiera begrepp, förklara fenomen och använda korrekt terminologi inom respektive ämnesområde
 • beskriva funktion och användning av vanliga maskiner, utrustningar och system
 • förklara principer och ange förutsättningar och resultat för olika tillverkningsmetoder
 • utföra tillverkningstekniska beräkningar
 • använda beredningsteknik för framställning av enklare detaljer i mekanisk verkstad  
 • använda verkstadsteknisk mätteknik för verifiering av funktion och kvalitet
 • hantera mätdon och utrustningar för skärande bearbetning, plåtformning, svetsning och gjutning med hjälp av instruktioner

Kursupplägg

Föreläsningar
Övningar
Laborationer
Inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MF1046/MF1061 DoP Introduktion, MF1001 Maskinteknik introduktion eller MJ1103 Maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

"Tillverkningsteknologi" av Jarfors m fl. Studentlitteratur 2010, ISBN: 978-91-44-07039-1

"Formler och tabeller för mekaniska konstruktion" Karl Björk eller motsvarande handbok

ytterligare kursmaterial som kan laddas ner från Canvas av registrerade kursdeltagare

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer och inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget baseras på tentamensresultatet

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Bejhem

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG1016

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Bejhem, bejhem@kth.se

Övrig information

CMAST2 och CINEK3 PFRI ska välja MG1026 i stället för denna kurs