MG2009 Avancerad tillverkningsteknik 6,0 hp

Advanced Manufacturing Technology

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen är uppdelad i fem olika tematiska avsnitt:

 • CNC-bearbetning, bearbetningsekonomi och kvalitetsstyrning
 • Utformning och analys av bearbetningsmaskiner
 • Avancerade ämnen för forskningsbaserade studier
 • Laborationer
 • Studiebesök på företag

Nyckelbegrepp i kursen är:

 • CNC-bearbetning
 • Bearbetningsekonomi och produktivitet
 • Kvalitetsstyrning och mättekniker
 • Verktygsmaskinutformning och maskindynamik
 • Avancerade bearbetningsprocesser
 • Additiv tillverkning

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera konventionella (skärande) bearbetningsprocesser och utvalda avancerade bearbetningsprocesser, med avseende på deras användbarhet och tekniska lämplighet i en given tillverkningsmiljö
 • tolka toleranser i konstruktionsritningar och använda denna information för att planera och utföra mätningar på givna tekniska komponenter
 • mäta och analysera de dynamiska egenskaperna för ett givet bearbetningssystem dvs verktygsmaskin, skärverktyg, arbetsstycke, uppspänning och bearbetningsprocess, och deras koppling till kvalitet och produktivitet
 • analysera avancerade, additiva tillverkningsprocesser och deras potential för nya möjligheter
 • göra kvalificerade ekonomiska beräkningar för konventionella bearbetningsprocesser vid givna förutsättningar för material, verktyg och produktivitet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 45 hp avklarade kurser på avancerad nivå samt MG1016, MG1026 eller MG2104,eller motsvarande förkunskaper.

Endast en av kurserna MG2009 och MG2109 får läsas.

Rekommenderade förkunskaper

Någon av kurserna MG1016, MG1026 eller MG2104, eller motsvarande förkunskaper

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kan laddas ner från Canvas av registrerade kursdeltagare


Kan laddas ner från Canvas av registrerade kursdeltagare

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LABA - Verkstadslaborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • STU1 - Studiebesök, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Amir Rashid

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2009

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Amir Rashid

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Endast en av kurserna MG2009, MG2109 eller MG2110 kan läsas, pga överlapp.