MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 hp

Modularisation of Products

Kursen skall ge kunskap om metoderna Modular Management och Modular Function Deployment samt om monteringsanpassad konstruktion.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  61004

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 100

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P3: E1, J1, D2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Gunilla Franzén Sivard <gunilla@kth.se>

 • Lärare

  Colin de Kwant <colin@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valbar för TPRMM1

  Valbar för övriga masterprogram åk 1-2
  och för (CMAST, CDEPR, CFATE, CMATD) åk 3

 • Del av program

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  51424

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 100

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Planerade moduler

  P2: E1, J1, D2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Gunilla Franzén Sivard <gunilla@kth.se>

 • Lärare

  Colin de Kwant <colin@kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TIPDM IPDE åk 1

  Villkorligt valfri för TIEMM IPIB åk 1

  Valbar för övriga masterprogram åk 1-2
  och för (CMAST, CDEPR, CFATE, CMATD) åk 3

 • Del av program

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • föreslå en lämplig modulindelning för en produktfamilj med hänsyn till företagets strategi
 • monteringsanpassa en konstruktion
 • förklara kopplingen mellan produktutveckling och produktion då modularisering tillämpas
 • tillämpa "Modular Management-konceptet", vilket inkluderar Modular Function Deployment-metoden och förklara dess roll i integrerad produktutveckling

Kursens huvudsakliga innehåll

Många företag fokuserar på att effektivisera sin produkthantering inom företaget samtidigt som man vill bibehålla eller utöka sin förmåga att möta kundernas skiftande krav. Det gäller att effektivisera både sin organisation och produkt genom att tydliggöra hur produkten/produktfamiljen bäst kan struktureras för att vara anpassad till kunderna, företaget internt, samt den långsiktiga strategin. Forskning pågår på många håll för att förstå hur detta skall gå till och på KTH Industriell Produktion/IVF utvecklades för några år sedan MFD-metoden (Modular Function Deployment). MFD är en av de första konkreta metoderna för att anpassa produktstrukturen till tillverkningen och företagets strategi.

Metoden består av fem steg för att konstruera en produkt så att den består av ett antal moduler som kan kombineras/köpas in/ delas mellan produkter etc. På så sätt minimeras tillverkningskostnaden och komplexiteten (antal olika delar som måste hanteras och kopplas ihop), samtidigt som man upprätthåller en hög grad av varians och flexibilitet. MFD fokuserar på företagets strategi vad gäller kärnkompetens, outsourcing, förberedelse för teknisk förändring, samordning av komponenter och dylikt. Beroende på vilka av dessa aspekter som är viktiga för företaget och dess produkter, kan produkten konstrueras och struktureras på olika sätt. Metoden används sålunda framgångsrikt i företag för att skapa en företagsanpassad modulindelning, men förutom detta har den visat sig vara användbar för att skapa en gemensam produkt- och strategiförståelse bland strateger, marknadsförare, konstruktörer och produktionstekniker.

Kursen baseras på ”Modular Function Deployment” metoden som innehåller fem steg.

 • Klargör kundens krav
 • Funktionsanalys
 • Generera modulkoncept med Modulidentifikationsmatris (MIM)
 • Utvärdera
 • Förbättringar på modulnivå

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 120 hp inom teknik

Litteratur

Kan laddas ner från LMS av registrerade kursdeltagare

Examination

 • PRO2 - Projektarbete, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig test, 1,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänt projekt (PRO1; 6 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Colin de Kwant (colin@kth.se), Malin Ekerå (malin.ekera@modular.se)

Examinator

Mauro Onori <onori@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.