Hoppa till huvudinnehållet

MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 hp

Kursen skall ge kunskap om metoderna Modular Management och Modular Function Deployment samt om monteringsanpassad konstruktion.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MG2020 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Många företag fokuserar på att effektivisera sin produkthantering inom företaget samtidigt som man vill bibehålla eller utöka sin förmåga att möta kundernas skiftande krav. Det gäller att effektivisera både sin organisation och produkt genom att tydliggöra hur produkten/produktfamiljen bäst kan struktureras för att vara anpassad till kunderna, företaget internt, samt den långsiktiga strategin. Forskning pågår på många håll för att förstå hur detta skall gå till och på KTH Industriell Produktion/IVF utvecklades för några år sedan MFD-metoden (Modular Function Deployment). MFD är en av de första konkreta metoderna för att anpassa produktstrukturen till tillverkningen och företagets strategi.

Metoden består av fem steg för att konstruera en produkt så att den består av ett antal moduler som kan kombineras/köpas in/ delas mellan produkter etc. På så sätt minimeras tillverkningskostnaden och komplexiteten (antal olika delar som måste hanteras och kopplas ihop), samtidigt som man upprätthåller en hög grad av varians och flexibilitet. MFD fokuserar på företagets strategi vad gäller kärnkompetens, outsourcing, förberedelse för teknisk förändring, samordning av komponenter och dylikt. Beroende på vilka av dessa aspekter som är viktiga för företaget och dess produkter, kan produkten konstrueras och struktureras på olika sätt. Metoden används sålunda framgångsrikt i företag för att skapa en företagsanpassad modulindelning, men förutom detta har den visat sig vara användbar för att skapa en gemensam produkt- och strategiförståelse bland strateger, marknadsförare, konstruktörer och produktionstekniker.

Kursen baseras på ”Modular Function Deployment” metoden som innehåller fem steg.

 • Klargör kundens krav
 • Funktionsanalys
 • Generera modulkoncept med Modulidentifikationsmatris (MIM)
 • Utvärdera
 • Förbättringar på modulnivå

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra övergripande för Modular Function Deployment-metoden samt förklara dess roll i integrerad produktutveckling
 • klargöra olika marknadssegments krav och förklara hur dessa driver varians i ett modulsystem
 • genomföra och dokumentera en funktionsanalys samt nödvändiga konceptutvärderingar
 • föreslå en lämplig modulindelning för en produktfamilj med hänsyn till ett företags strategi
 • definiera modulvarianter och visa hur dessa kan konfigureras till produkter
 • förklara kopplingen mellan produktutveckling och produktion då modularisering tillämpas       
 • dokumentera och motivera val och beslut som tas under ett strategiskt produktutvecklingsprojekt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt 120 hp inom teknik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kan laddas ner från Canvas av registrerade kursdeltagare

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO2 - Projektarbete, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig test, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen förutsätter en hög grad av närvaro vid lektionstillfällen och aktivt deltagande i projektgruppens arbete

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2020

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Malin Ekerå (malin.ekera@modular.se)