Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalMG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6,0 hpAdministrera Om kursen

Kursen ger teorigrund och praktiska verktyg för tillverkande företags strävan mot resurseffektiv produktion och ständigt förbättringsarbete, s.k. lean production

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MG2029 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Planering och styrning av produktion

 • Prognoser och aggregerade planer för produktion
 • Huvudplan för tillverkning (Master Production Schedule)
 • Materialbehovsplanering (Material Requirements Planning/Materialplaneringssystem - MPS-system)
 • Detaljplanering av produktionen (i verkstaden)
 • Produktionsspelet

Lean

 • Lean-filosofi, principer och processer
 • Lean som en strategi, att hantera människor och problemlösning
 • Lean-implementering, erfarenheter och 5S
 • Lean-laboration
 • Värdeflödesanalys (VFA)

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna:

 • förklara de grundläggande principer som används i system för traditionell produktionsplanering och -styrning
 • utveckla aggregerade planer för tillverkning av multi-komponentprodukter
 • föreslå och motivera en huvudplan för tillverkning (Master Production Schedule) och en materialbehovsplan (Material Requirements Plan) för en given aggregerad plan
 • använda lämpliga metoder för lagerstyrning för en produkt med känd efterfrågan
 • välja den lämpligaste metoden för driftsplanering i syfte att optimera givna nyckeltal i tillverkningen
 • beskriva principerna för tryckande och dragande flöden
 • förklara och använda lämpliga Lean-verktyg för ständiga förbättringar i tillverkningen
 • genomföra en värdeflödesanalys för nuvarande och framtida förhållanden för ett givet fall

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MG1016/MG1026 Tillverkningsteknik och
MG1024 Produktion

eller motsvarande

Engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

MG1016/MG1026 Tillverkningsteknik och
MG1024 Produktion

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Production and Operation Analysis, Steven Nahmias, 6th edition, ISBN-10: 0071263705 | ISBN-13: 978-0071263702
Petersson, P., Johansson, O., Broman, M., Blücher, D., Alsterman, H. LEAN Gör avvikelser till framgång!, Part Development AB (2009), ISBN 978-91-633-2796-4
The Toyota Way - 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer (pdf-utdrag kan laddas ner från Canvas av registrerade kursdeltagare)

Ytterligare litteratur för den intresserade:

Olhager, J. Produktionsekonomi, Studentlitteratur (2000), ISBN 91-44-0074-8
Liker, J.K. The Toyota Way, McGraw-Hill (2004), ISBN 0-07-139231-9

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift och laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Lean-laborationen kan endast utföras i institutionens Lean-utbildningsanläggning

Produktionsspelet är ett brädspel som kräver närvaro och aktivt deltagande

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i Toyota-seminarium och närvaro vid gästföreläsningar.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mauro Onori

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2029

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MG2130 Modellering och simulering industriella processer
MG2027 Projektkurs Industriell produktion

Kontaktperson

Hakan Akillioglu, haaki@kth.se