MG2034 Informationsmodellering och IT-strategier 6,0 hp

Information Modelling and IT-strategies

Den omfattande globaliseringen av dagens industriföretag förutsätter att företagen har en väl fungerande informationsstrategi och en informationsplattform som hela tiden måste utvecklas och underhållas.

I den här kursen får du studera lyckade exempel hämtade från ledande företag, men framför allt fördjupa dig i grundläggande metoder och verktyg som är en förutsättning för sådana framgångsrika informationsstrategier och informationsplattformar.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du

 • kunna använda flera metoder och verktyg för informations- och aktivitetsmodellering
 • kunna göra informations- och aktivitetsmodeller för datautbyte mellan olika IT-verktyg
 • kunna redogöra för vanliga standarder för informationsmodellering
 • utifrån givna förutsättningar kunna värdera nyttan av olika IT-verktyg

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Introduktion till informationsmodellering
 • Diskussion kring produktdataproblematik – samverkan, kommunikation, återanvändbarhet, strukturer, ordning och reda        
 • Diskussion kring begrepp – terminologi, koncept, begreppsvärldar, modell, data, information, kunskap, PDM        
 • Varför aktivitets- och informationsmodellerar man?        
 • Kopplingen mellan aktivitets- och informationsmodellering        
 • Överblick över olika modelleringsspråk

Kursupplägg

Kursen hålls i lektionsform med mycket lärarlett och självständigt arbete med projekt- och inlämningsuppgifter.

Behörighet

MG2028 Inte bara CAD – IT-verktyg i industriell produktframtagning

 dessutom rekommenderas:DD1322 Tillämpad programmering och datalogi, del 1

Litteratur

Kurspärm, där materialet, föreläsningspresentationer, artiklar, övningar, mm., fortlöpande delas ut under kursens gång.

Examination

 • ANN1 - Teoriuppgift, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkända projekt- och inlämningsuppgifter

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Lasse Wingård, lasse.wingard@iip.kth.se

Examinator

Lars Wingård <lw@kth.se>

Påbyggnad

MG2035 PDM/PLM, MG2026 Integration av industriella IT-system

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.