Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalMG2034 Informationsmodellering och IT-strategier 6,0 hpAdministrera Om kursen

Den omfattande globaliseringen av dagens industriföretag förutsätter att företagen har en väl fungerande informationsstrategi och en informationsplattform som hela tiden måste utvecklas och underhållas.

I den här kursen får du studera lyckade exempel hämtade från ledande företag, men framför allt fördjupa dig i grundläggande metoder och verktyg som är en förutsättning för sådana framgångsrika informationsstrategier och informationsplattformar.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan MG2034 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Introduktion till informationsmodellering
 • Diskussion kring produktdataproblematik – samverkan, kommunikation, återanvändbarhet, strukturer, ordning och reda        
 • Diskussion kring begrepp – terminologi, koncept, begreppsvärldar, modell, data, information, kunskap, PDM        
 • Varför aktivitets- och informationsmodellerar man?        
 • Kopplingen mellan aktivitets- och informationsmodellering        
 • Överblick över olika modelleringsspråk

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du

 • kunna använda flera metoder och verktyg för informations- och aktivitetsmodellering
 • kunna göra informations- och aktivitetsmodeller för datautbyte mellan olika IT-verktyg
 • kunna redogöra för vanliga standarder för informationsmodellering
 • utifrån givna förutsättningar kunna värdera nyttan av olika IT-verktyg

Kursupplägg

Kursen hålls i lektionsform med mycket lärarlett och självständigt arbete med projekt- och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MG2028 Inte bara CAD – IT-verktyg i industriell produktframtagning

 dessutom rekommenderas:DD1322 Tillämpad programmering och datalogi, del 1

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurspärm, där materialet, föreläsningspresentationer, artiklar, övningar, mm., fortlöpande delas ut under kursens gång.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ANN1 - Teoriuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända projekt- och inlämningsuppgifter

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Wingård

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MG2035 PDM/PLM, MG2026 Integration av industriella IT-system

Kontaktperson

Lasse Wingård, lasse.wingard@iip.kth.se