MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM 6,0 hp

Computer Aided Manufacturing - CAM

I den här kursen lär du dig mera om artikelberedning och hur denna kan effektiviseras genom att använda CAM-system. Du får pröva på att använda flera olika system för skilda typer av produkter och produktionsmetoder

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • begrepp, grunder och teori inom artikelberedning
 • olika typer av styrda verktygsmaskiner och för vilka slags produkter de lämpar sig för
 • olika typer av skärande verktyg samt verktygsmaterial
 • olika typer av fixturer och fixturframtagningens relation till artikelberedning
 • tolkning av tillverkningskrav för val av lämpliga tillverkningsmetoder och utformning av process
 • kommunikation och kvalitetssäkring av tillverkningsprocess 
 • artikelberedning för små- och storserieproduktion – framtagning och simulering av tillverkningsprocess i CAM-program
 • digitala modeller, standarder för digital representation av produkt- och processdata, modelldrivet arbetssätt, människans och datorns roll vid automatisering av artikelberedning

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva artikelberedningens roll i produktframtagningsprocessen
 • redogöra för teori kring artikelberedning, vilka aktiviteter som ingår, deras inbördes ordning och relation till varandra
 • förklara och ge exempel på hur typ av produkt, tillverkningskrav och tillgänglig tillverkningsutrustning påverkar de beslut som fattas vid artikelberedning
 • förklara hur digitala modeller och datorstöd används vid artikelberedning
 • uppvisa praktiska färdigheter i att använda ett CAM-program
 • genomföra en artikelberedning, vilket omfattar val av:

            o    maskin
            o    uppspänning
            o    tillverkningsmetod
            o    verktyg
            o    metodparametrar

 • dokumentera beredningsresultatet för att kommunicera och kvalitetssäkra tillverkningsprocessen

Kursupplägg

Lektioner, övningar och laborationer. Kursen förutsätter en stor andel självständigt arbete.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

MG2028/MG2128 Inte bara CAD IT-verktyg i industriell produktframtagning,
MG1016/MG1026 Tillverkningsteknik och MG1024 Produktion,
eller motsvarande förkunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kan laddas ner från Canvas av registrerade kursdeltagare


Föreläsningspresentationer, artiklar, övningar, mm., kan laddas ner från LMS av registrerade kursdeltagare

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INLA - Teknisk Rapport, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABB - Laborationer och inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • LITT - Loggboksinlägg och studiebesöksrapport, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Deltagande i studiebesök

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lars Wingård

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2036

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Magnus Lundgren, brix@kth.se , tel. 08-790 9491

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.