MG2042 Distribuerade intelligenta styrsystem för produktion 6,0 hp

Distributed Intelligent Automation Systems

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fulllgjorda kursfordringar ska du kunna:

- redogöra för principer för moderna produktionssystem och hur de skiljer sig ifrån traditionella angreppssätt.

- kritiskt granska och jämföra för- och nackdelar hos modern respektive traditionell automatisering och hur dessa påverkar människans roll i produktionssystemet.

- jämföra de viktigaste modelleringsmetoderna för distribuerade och intelligenta styrsystem för automatisering.

- kritisk granska grunderna och för- och nackdelar hos olika arkitekturer för distribuerade styrsystem för automatisering.

- utveckla och realisera distribuerade styrsystem som är baserade på teorier för komplexa system och artificiell intelligens för att skapa anpassningsbara och hållbara produktionslösningar.

- utveckla, införa, och köra robusta Multi-Agent-Styrsystem (MAS) inom avancerade mekatroniska styrenheter.

Kursens huvudsakliga innehåll

- Principer och systemarkitektur för moderna produktionssystem

- Distribuerade styrsystem för automatisering

- Teorier för komplexa system

- Artificiell intelligens

- Multi-Agent-System

Behörighet

MG1002 Automatiseringsteknik och

DD1320/1321 Tillämpad datalogi

eller motsvarande förkunskaper

Studenter utan programmeringsvana bör läsa kursen MG2142 i stället

Litteratur

- Föreläsningsmaterial tillgängligt på Bilda

- Samling av vetenskapliga artiklar tillgängliga på Bilda

Rekommenderat extramaterial:

- "Distributed Systems - Principles and Paradigms", Andrew S. Tanenbaum and Maarten Van Steen, 2nd Edition, ISBN: 0-13-239227-5.

- "Developing Multi Agent Systems with JADE", Fabio Bellifemine, Giovanni Caire and Dominic Greenwood, ISBN: 978-0-470-05747-6.

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Tillämpa ett "tjänstebaserat" automatiskt produktionssystem, 0,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Tillämpa ett Multi-Agent-System, 1,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO3 - Utveckla och tillämpa MAS för produktionssystem, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Joao De Sousa Dias Ferreira (jpdsf@kth.se)

Examinator

Mauro Onori <onori@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.