MG2100 Vetenskaplig forskningsmetodik inom industriell produktion 7,5 hp

Scientific Methodology for Production Engineering

Ingenjörsarbete handlar inte bara om att tillämpa regler, konstruktionsprinciper eller teorier. Företagen behöver ingenjörer som can upptäcka, analysera och lösa relevanta problem med användning av sunda principer och lämpliga verktyg. För att göra detta, måste ingenjörerna kunna skapa tillförlitlig och giltig kunskap i en gedigen forskningsprocess. Denna kurs syftar till att lära studenten hur man utformar, genomför och dokumenterar ett eget forskningsarbete. Aktiviteterna i kursen är anpassade till studenter inom industriell produktion och produktionsledning, som ska kunna använda de kunskaper och färdigheter de tillgodogör i kursen i sina examensarbeten.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • känna till och kunna redogöra för de viktigaste vetenskapliga forskningsteorierna
 • förstå och kunna tillämpa relevanta forskningsmetoder för både tillämpad forskning och grundforskning inom industriell produktion
 • identifiera och tillämpa lämplig metodik för ett specifikt problem
 • - identifiera och tillämpa lämpliga valideringsmetoder för olika forskningsproblem
 • - självständigt planera upplägg för ett experiment, användandet av en viss valideringsmetod, eller användandet av en viss modell, för ett givet forskningsproblem
 • presentera forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar inom din egen ämnesinriktning på ett pedagogiskt, lättillgängligt och begripligt sätt för studenter och utomstående
 • kritiskt och självständigt granska andras vetenskapliga arbeten

Kursens huvudsakliga innehåll

Vetenskapsteorier

Problemformulering och avgränsningar

Experiment, modeller och valideringsmetoder

Forskningsetik

Industriell produktion som vetenskap

Vetenskapliga artiklar och kollegial granskning

Behörighet

Antagen till masterprogram i Industriell produktion (TPRMM) eller teknikprofilen Integrerad produktion inom masterprogrammet i Industriell Ekonomi (TIEMM IPIB)

Litteratur

Kan laddas ner från LMS av registrerade kursdeltagare

Examination

 • LIT1 - Analys av vetenskaplig artikel, 1,5, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Aktivt deltagande i seminarier, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Debattövning, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i seminarier (SEM1; 1,5 hp)

Godkänd egen uppsats (INL1; 3 hp)

Godkänt projektarbete (PRO1; 3 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Antonio Maffei, maffei@kth.se

Examinator

Mauro Onori <onori@kth.se>

Påbyggnad

Examensarbete inom industriell produktion

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.