Hoppa till huvudinnehållet

MG2100 Vetenskaplig forskningsmetodik inom industriell produktion 7,5 hp

Ingenjörsarbete handlar inte bara om att tillämpa regler, konstruktionsprinciper eller teorier. Företagen behöver ingenjörer som can upptäcka, analysera och lösa relevanta problem med användning av sunda principer och lämpliga verktyg. För att göra detta, måste ingenjörerna kunna skapa tillförlitlig och giltig kunskap i en gedigen forskningsprocess. Denna kurs syftar till att lära studenten hur man utformar, genomför och dokumenterar ett eget forskningsarbete. Aktiviteterna i kursen är anpassade till studenter inom industriell produktion och produktionsledning, som ska kunna använda de kunskaper och färdigheter de tillgodogör i kursen i sina examensarbeten.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MG2100 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Vetenskapsteorier
Problemformulering och avgränsningar
Experiment, modeller och valideringsmetoder
Forskningsetik
Industriell produktion som vetenskap
Vetenskapliga artiklar och kollegial granskning

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • definiera och diskutera forskningens natur i relation till de två huvuddomänerna: vetenskapsmetodik och ingenjörsarbete, och beskriva deras betydelse och användning inom industriell produktion
 • presentera och diskutera hur tankar utvecklas ur flera delar av den vetenskapliga domänen, såsom definitioner av, egenskaper hos och framsteg inom kunskap
 • analysera en vetenskaplig text, och granska forskningsfrågan, metoden och slutsatserna
 • strukturera, utföra och dokumentera en forskningsuppgift
 • diskutera ursprunget till den vetenskapliga metoden, som ett resultat av utvecklingen av människans angreppssätt på de stora filosofiska problemen, med tonvikt på sociologiska och ekonomiska problemställningar
 • samla information och utarbeta en strategi för att rättfärdiga och försvara en åsikt i en kontroversiell fråga och analysera and summera den efterföljande debatten

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till masterprogram i Industriell produktion (TPRMM) eller teknikprofilen Integrerad produktion inom masterprogrammet i Industriell Ekonomi (TIEMM IPIB)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kan laddas ner från LMS av registrerade kursdeltagare

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LIT1 - Analys av vetenskaplig artikel, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Aktivt deltagande i seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Debattövning, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2100

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Examensarbete inom industriell produktion

Kontaktperson

Antonio Maffei, maffei@kth.se