MG2104 Tillverkningsteknik- och planering 7,5 hp

Manufacturing Technology and Planning

 • Process technologies
 • Production planning and control
 • Supply Chain Management

Kursen ges på engelska.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • introduktion till tillverkningsteknik och -planering
 • kvantitativa och kvalitativa studier av olika tillverkningsprocesser
 • processval för att åstadkomma önskvärda egenskaper hos produkter
 • verktygsmaskiners uppbyggnad och NC-styrning
 • skärande bearbetning
 • analys av bearbetningsoperationer
 • noggranhetsproblem vid tillverkning
 • avancerade och icke-konventionella tillverkningsmetoder

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara och åskådliggöra hur tillverkningsutrustning och system fungerar och används i industriell verkstadsteknisk miljö
 • förklara principer, möjligheter och begränsningar för olika tillverkningsmetoder och mätmetoder
 • välja och utvärdera olika tillverkningsmetoder utifrån en given produkt och situation
 • förklara hur gjutning, plastiska formningsmetoder och värmebehandling påverkar produkters materialstruktur och mekaniska egenskaper
 • identifiera och bestämma skärparametrar och förklara hur de påverkar skärbarheten och är relaterade till varandra utifrån ett materialperspektiv

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

180 hp inom teknik och Engelska B, eller motsvarande förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper

Endast för studenter på TPRMM.

Civilingenjörsstudenter ska läsa MG1016/MG1026 i stället.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB2 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier och studiebesök, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Deltagande i studiebesök

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Amir Rashid

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2104

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

MG2009/MG2109 Avancerad tillverkningsteknik

Kontaktperson

Ove Bayard, oveb@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Ska ej läsas av dem som läst MG1006, MG1016, MG1026 eller motsvarande