Hoppa till huvudinnehållet

MG2104 Tillverkningsteknik- och planering 7,5 hp

 • Process technologies
 • Production planning and control
 • Supply Chain Management

Kursen ges på engelska.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MG2104 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • introduktion till tillverkningsteknik och -planering
 • kvantitativa och kvalitativa studier av olika tillverkningsprocesser
 • processval för att åstadkomma önskvärda egenskaper hos produkter
 • verktygsmaskiners uppbyggnad och NC-styrning
 • skärande bearbetning
 • analys av bearbetningsoperationer
 • noggranhetsproblem vid tillverkning
 • avancerade och icke-konventionella tillverkningsmetoder

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara och åskådliggöra hur tillverkningsutrustning och system fungerar och används i industriell verkstadsteknisk miljö
 • förklara principer, möjligheter och begränsningar för olika tillverkningsmetoder och mätmetoder
 • välja och utvärdera olika tillverkningsmetoder utifrån en given produkt och situation
 • förklara hur gjutning, plastiska formningsmetoder och värmebehandling påverkar produkters materialstruktur och mekaniska egenskaper
 • identifiera och bestämma skärparametrar och förklara hur de påverkar skärbarheten och är relaterade till varandra utifrån ett materialperspektiv

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

180 hp inom teknik och Engelska B, eller motsvarande förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper

Endast för studenter på TPRMM.

Civilingenjörsstudenter ska läsa MG1016/MG1026 i stället.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB2 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier och studiebesök, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Deltagande i studiebesök

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2104

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MG2009/MG2109 Avancerad tillverkningsteknik

Kontaktperson

Ove Bayard, oveb@kth.se

Övrig information

Ska ej läsas av dem som läst MG1006, MG1016, MG1026 eller motsvarande