MG2130 Modellering och simulering av industriella processer 9,0 hp

Modelling and Simulation of Industrial Processes

I den här kursen lär du dig teorier, metoder och verktyg som används i fabriksutveckling.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (4,5 hp)

  VT20 P3 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  51139

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Planerade moduler

  P2: C1, A2, C2, D2, J2. mer info

 • Kursansvarig

  Daniel Tesfamariam Semere <danielts@kth.se>

  Magnus Lundgren <brix@kth.se>

 • Lärare

  Daniel Tesfamariam Semere <danielts@kth.se>

  Magnus Lundgren <brix@kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TPRMM åk 1

  Valbar för övriga masterprogram, åk 1-2

  CMAST4, CDEPR 4 kurs inom teknikprofil

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara grundprinciperna för "digitala fabriker" och "digital tillverkning"
 • redogöra för betydelsen av begreppen fabriksplanering, processplanering och flödesplanering, och deras inbördes relationer
 • beskriva de viktigaste aktiviteterna inom dessa tre områden
 • använd tillhandahållen programvara för:
     - framtagning av fabrikslayouter med byggnader, tillverknings/monteringssystem och kringutrustning
     - CAM – för att utveckla och simulera tillverkningsprocesser/operationer
     - händelsestyrd simulering för att balansera tillverkningsflödet i en fabrik
 • tillämpa kunskapen ovan för en given produkt, för att utveckla en modell som kan användas vid realiseringen av en fabrik

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande fabriksplanering, flödesplanering och processplanering och relationerna mellan dessa.

Digital visualisering av tillverkningsceller, layouter och fabriker.

Händelsestyrd simulering av flöden, för att utvärdera produktionskapacitet, genomloppstider, flaskhalsar, buffertar, lagerstyrning m.m.

Simulering av tillverkningsprocesser och maskiner.

Kursupplägg

Kursen består av tre olika teman/ämnesområden som vart och ett representerar en specifik del av produktions- och fabriksutveckling. Inom varje sådan domän kommer vi att behandla grundläggande teorier och modellerings-/simuleringsprogram.

Hälften av kursen består av ett projekt där en mindre grupp av studenter ska lösa ett givet produktionsfall.

Behörighet

MG1006 DoP Tillverkning eller

MG1026 Tillverkningsteknik

eller motsvarande kunskaper

Rekommenderade förkunskaper

MG1024 Produktion

eller motsvarande kunskaper

Litteratur

Tillhandahålls som pdf-filer som kan laddas ner från Bilda av kursdeltagare

Examination

 • LABB - Laborationer, 1,0, betygsskala: P, F
 • LITT - Loggboksinlägg, 0,5, betygsskala: P, F
 • PROJ - Projektuppgift, 4,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd laborationsserie (LABB; 1 hp)

Godkända logboksinlägg (LITT; 0,5 hp)

Godkänd skriftlig tentamen (TENA; 3 hp)

Godkänd projektuppgift (PROJ; 4,5 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Magnus Lundgren (brix@kth.se)

Examinator

Daniel Tesfamariam Semere <danielts@kth.se>

Påbyggnad

MG2038 Digitala Fabriker

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.