MG2130 Modellering och simulering av industriella processer 9,0 hp

Modelling and Simulation of Industrial Processes

I den här kursen lär du dig teorier, metoder och verktyg som används i fabriksutveckling.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • begrepp och grundteori inom modellering och simulering av artikeltillverkning
 • artikelberedning – framtagning och simulering av tillverkningsprocess i CAM-program
 • flödesanalys för att uppskatta produktionskapacitet och genomloppstider, identifiera flaskhalsar och bestämma buffertstorlekar, med hjälp av program för diskret händelsestyrd simulering
 • projektering av tillverkningsanläggning i fabrikslayoutprogram
 • samverkan mellan artikelberedning, flödessimulering och fabrikslayout under utveckling och analys av ett tillverkningssystem
 • modellering och simulering av ett komplext tillverkningssystem för artiklar utifrån givna förutsättningar

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva olika typer av modeller som används vid modellbaserad utveckling och analys av tillverkningssystem
 • utforma och analysera operationer för en viss tillverkningsprocess med CAM-program
 • utveckla och implementera en modell för diskret händelsebaserad simulering av materialflöden vid utformning och analys av ett tänkt tillverkningssystem
 • använda ett program för fabrikslayout för att projektera en tillverkningsanläggning utifrån givna förutsättningar och krav
 • analysera interaktion och inbördes påverkan mellan tillverkningsprocess, materialflöde, och tillverkningssystemets layout vid modellbaserad utveckling
 • utveckla en modell av ett system för tillverkning av en avancerad industriell produkt i ett givet antal, vilket omfattar utformning av process, materialflöde och layout utifrån givna tillverkningsförutsättningar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

MG1016/MG1026 Tillverkningsteknik, MG1024 Produktion,
eller motsvarande förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper

MG1016/MG1026 Tillverkningsteknik och MG1024 Produktion

eller motsvarande kunskaper

Utrustning

De flesta programvaror som används i kursen finns endast i våra egna datorsalar.

Kurslitteratur

Kan laddas ner från Canvas av registrerade kursdeltagare

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LABB - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LITT - Loggboksinlägg, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PROJ - Projektuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Daniel Tesfamariam Semere

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2130

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

MG2038 Digitala Fabriker

Kontaktperson

Magnus Lundgren (brix@kth.se)