MH1027 Materials Termodynamik 6,0 hp

Thermodynamics of Materials

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

•    Redogöra för termodynamikens grundbegrepp

•    Utföra jämviktsberäkningar

•    Utföra enkla termodynamiska beräkningar

•    Använda och läsa binära fasdiagram

•    Formulera och lösa termodynamiska problem för enklare verkliga material och processer

•    Använda både svenska och engelska som ”arbetsspråk” (dvs förstå ämnets terminologi)

Kursens huvudsakliga innehåll

•    Termodynamikens grundbegrepp (tillståndsvariabler, första huvudsatsen, entalpibegreppet, värmekapacitet)

•    Termodynamikens andra huvudsats (reversibla och irreversibla processer, entropibegreppet, Gibbs energi, Helmholtz energi, Gibbs-Duhems ekvation)

•    Jämviktsvillkor (kemisk potential, fasjämvikt, binära fasdiagram, Gibbs fasregel, Clapeyrons- och Clausius-Clapeyrons ekvationer, molära och partiella storheter)

•    Lösningars termodynamik, (aktivitetsbegreppet, aktivitetskoefficient, standardtillstånd, Raoults lag, Henrys lag, Sieverts lag, regulär lösningsmodell)

Behörighet

•    Kunskaper i matematik på en nivå där lösning av differential-ekvationer och integraler ingår, dvs motsvarande SF1626 Flervariabelanalys, eller liknande

•    Kunskaper i grundläggande fysik och kemi motsvarande KD1260 Materialens kemi och SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära, eller liknande

•     Kunskaper i Matlabprogrammering på den nivå som ges av MH1070 Perspektiv på materialdesign, eller liknande (3 hp)

Litteratur

Gaskell, D. R. Introduction to the Thermodynamics of Materials, Fifth Edition. Taylor & Francis, 2008. ISBN: 978-1591690436.

Examination

 • KON1 - Kontrollbeskrivning, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 0,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Anders Tilliander, anderst@kth.se

Examinator

Anders Tilliander <anderst@kth.se>

Påbyggnad

MH1024 Materiallära metalliska material

MH1020 Keramteknologi

MH1028 Termodynamisk modellering för materialdesign

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.