Hoppa till huvudinnehållet

MH1030 Materialdesign I 7,5 hp

Kursen introducerar dig till materialområdet och ger en inblick i den kommande yrkesrollen. I inledande föreläsningar presenteras materialdesign och materialval samt sambanden mellan struktur och egenskaper för materialgrupperna metaller, keramer, polymerer och fiberbaserade material. I kursen ingår även att du ägnar dig åt ett projekt inom materialval eller materialdesign. Övriga moment som ingår är projektarbete med gruppdynamik etc. samt muntlig och skriftlig teknisk rapportering.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MH1030 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Del 1: Inledning

-  Introduktion till materialdesign

-  Introduktion till prestanda-egenskaper-struktur-produktion för konstruktionsmaterial och funktionella material

-  Laboration materialdesign

-  Introduktion till materialval

-  Laboration materialval

-  Introduktion till material ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

-  Laboration material ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

Del 2: Projektarbete

-   Informationssökning och referenshantering

-   Introduktion till skriftlig och muntlig teknisk rapportering

-   Projektplanering

-   Materialvetenskapligt projektarbete i grupp

-   Muntlig presentation av materialvetenskapligt projekt

-   Skriftlig rapportering av materialvetenskapligt projekt

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Definiera, redogöra för och beskriva grundläggande begrepp inom materialdesign
 • Definiera, redogöra för och beskriva grundläggande begrepp inom materialval
 • Beskriva samband mellan prestanda-egenskaper-struktur-produktion för konstruktionsmaterial och funktionella material.
 • Beskriva och resonera kring hållbar utveckling inom materialdesign
 • Söka, hämta, referera och värdera information från olika källor
 • Planera och genomföra ett projekt i grupp och presentera det skriftligt och muntligt
 • Tillämpa och motivera materialval för enkla tillämpningar/slutprodukter

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH1030

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Stefan Jonsson (jonsson@kth.se)