Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MH2300 Funktionella material 6,0 hp

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MH2300 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Med funktionella material menas material som inte främst används för sina mekaniska egenskaper men för andra egenskaper som fysikaliska, kemiska etc. Kursen behandlar:

·         Intermetalliska material, inklusive

o    superlegeringar

o    minnesmetaller/legeringar

o    ytbeläggningsmaterial

·         Biomaterial

·         Avancerade keramiska material, inklusive

o    ferroelektriska och piezoelektriska material

o    elektriska isolatorer

o    termiska barriärbeläggningar

·         Magnetiska material

·         Elektroniska material, inklusive

o    elementära och sammansatta halvledare

o    ledande polymerer

o    jonledare

·         Katalytiska material

I kursen ingår även kunskap om vilka "funktioner" som kan byggas in i ett material och hur man kan maximera materialets prestanda. Dessutom behandlas informationssökning för att hitta relevanta litteraturdata om funktionella material.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  •  Beskriva egenskaperna hos olika funktionella material samt formulera modeller av de underliggande fysikaliska och kemiska fenomenen.
  • Ange och jämföra de viktigaste egenskaperna av funktionella material inklusive tillgänglighet, pris, tillverkningsförmåga, hållbarhet, återvinningsbarhet och miljöpåverkan.
  • Söka och kritiskt analysera litteraturdata om egenskaperna hos funktionella material.
  • Argumentera för val av funktionella material för befintliga och nya tillämpningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper inom materiallära motsvarande kursen MH1024 Materiallära metalliska material.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges i kurs-PM vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Materialteknik, Materialvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Pavel Korzhavyi, pavelk@kth.se