Hoppa till huvudinnehållet

MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp

OBS!! Kursen anges felaktigt som en dagkurs - det är en kurs som ges på kvällstid!

Kursens övergripande mål är att beskriva, problematisera och diskutera tillstånd och trender i en alltmer globaliserad värld, med fokus på miljö, teknik och utvecklingsfrågor ur ett ämnesmässigt brett perspektiv.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ1501 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ges som kvällskurs.

Kursen består av en seminarieserie. Föreläsare inom och utom KTH delar med sig av sina erfarenheter och perspektiv. Varje föreläsning innehåller såväl ett litteraturblock som en organiserad diskussion i smågrupper och helklass, där kursdeltagarna ges möjligheter till reflektion och diskussion med föreläsarna. Viktiga beståndsdelar under kursen är teori, fallstudier, debatt och diskussioner. Kursen utgår varje år från ett tema baserat på en aktuell samhällsutmaning. Exempel på teman som kursen tidigare har behandlat är :

 • Hållbar stadsutveckling
 • Klimatfrågan
 • Hållbara transportsystem
 • Hållbar konsumtion
 • Dagens och morgondagens energilösningar

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att beskriva, problematisera och diskutera tillstånd och trender i en alltmer globaliserad värld, med fokus på sociala, miljömässiga och tekniska aspekter ur ett ämnesmässigt brett perspektiv.

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva och diskutera aktuella samhällsutmaningar utifrån sociala, miljömässiga och tekniska aspekter.
 • Beskriva, diskutera och kommentera de centrala delarna i en föreläsning, samt ge en kortfattad reflektion och analys av ämnesområdet.
 • Delta aktivt i debatter med olika aktörer om aktuella samhällsutmaningar.
 • Förklara och analysera ett komplext samhällsproblem inom ramen för en fördjupad studie.
 • Muntligt och skriftligt kunna presentera en fördjupad studie utifrån ett vetenskapligt angreppssätt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av material som föreläsarna väljer ut. Detta består av forskningsartiklar och artiklar ur samhällsdebatten, och är nedladdningsbara på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämning, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • NÄR2 - Närvaro, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro på 75 % av kurstillfällena (När1; 1,0 hp), godkända reflektionsinlämningar (Inl1; 2,0 hp) samt genomförande av ett projektarbete med tillhörande redovisning vid seminarium (Proj1; 4,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Medges ej

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ1501

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mathias Lindkvist mathias3@kth.se

Övrig information

Ersätter 3C1333