Hoppa till huvudinnehållet

MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2381 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Målet för denna kurs är att ge studenten grundläggande kunskaper kring teori och praktik för energisystemanalys samt en djupare förståelse av grundprinciperna för inom energisystemmodellering.

Nedan finns en översikt över ämnen som kursen innefattar.

Energisystemanalys
Vad behövs den för?
Hur kan den hjälpa politik-besluttsfattare?
Vad är ett energisystem och hur kan det modelleras?
Vad används energisystemmodeller för?

Typer av verktyg för energisystemmodellering
Bottom-up och top-down modeller;Kategorisering av energimodeller;
Open Source energy Modelling System (OSeMOSYS).

Struktur av energisystemoptimeringsproblem
Struktur för linjära optimeringsenergisystemmodeller;
Hur kan den algebraiska formuleringen av en linjär optimeringsenergisystemmodell skapas från grunden.

Integrerad Klimat-Land-Energi-Vatten (CLEWs) modellering 
Från representationen av ett energisystem till representationen av flera sammankopplade system (energi, land och vatten);
Hur modellerar man kopplingarna mellan energisystem, landsystem och vattensystem i praktiken?

Scenarioanalyser
Typer av scenarieanalyser som används i energisystemanalys (normativ, explorativ, prediktiv);
Exempel och resultat av publicerade scenarioanalyser.

Kritisk analys och granskning av fallstudier i litteratur
Granska resultaten, effekterna och bristerna i publicerad energi och integrerade systemmodelleringsanalyser

Skapa en energi och integrerad systemmodell
Grupparbete med OSeMOSYS, för att skapa och djupt analysera en energi och integrerad (CLEWs) systemmodell.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 1. Beskriva väletablerade angreppssätt för energisystemmodellering och scenarioanalys samt identifiera deras nyckelstyrkor och begränsningar
 2. Skriva en problemformulering för linjär optimering kopplat till energisystemanalys
 3. Applicera ett valt energisystemmodelleringsverktyg för analys av stiliserade långsiktiga energiplaneringsproblem
 4.  Analysera olika utvalda energisystemssituationer och sammanfatta insikter på lämpligt sätt, givet begränsad och osäker information
 5. Inkludera en grundläggande representation av kopplingarna mellan klimat, markanvändning, energi och vatten i en energisystemmodell

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Teknologie kandidatexamen

Kunskaper om hållbar utveckling och systemanalys motsvarande innehåll i kursen MJ2413 "Energi och miljö" eller MJ2508 "Energisystem för hållbar utveckling"

Kunskap om linjär algebra, motsvarande innehåll i kurs SF1624 "Algebra och geometri"

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt 1, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projekt 2, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO3 - Projekt 3, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO4 - Projekt 4, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2381

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd