Hoppa till huvudinnehållet

MJ2404 Energiomvandlingssystem 6,0 hp

Kursen Energiomvandlingssystem täcker behovet av en kompakt kurs med rent tekniskt innehåll som sammanfattar de viktigaste systemfaktorerna och styrande designaspekterna inom nutida och framtida elnätverk och system för energikonvertering och kraftgenerering i alla tillämpningsområden. Fokus ligger på termodynamik och termisk energiteknik samt deras samspel med förnyelsebara energikällor och tillämpad elkraftteknik. Överblick tas upp på systemnivå med djupdykning i vissa tekniska detaljer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2404 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen Energiomvandlingssystem behandlar ämnesområden tillämpad termodynamik, energiteknik och elkraftteknik, i synnerhet de teoretiska grundprinciperna och de praktiska designaspekterna för de olika teknikerna för kraft och värmeproduktion, både vad gäller konventionell termisk kraft samt förnyelsebar energi och deras samspel samt innovationsmöjligheter tillsammans med elteknikaspekter samt tillämpad styr- och reglerteknik inom ett framtida elnät. Tekniska lösningar diskuteras ur ett systemperspektiv och ett stort antal tillämpningsområden omfattas.

Den specifika teknologiska synvinkeln faller framförallt på de följande områdena: 
- Termiska kraftcykler och termiska kraftverk (ång-, gas-, kombikraftverk);
- Direkt energiomvandling, nischteknik och bränsleceller i samspel med konventionella kraftverk; 
- Förnyelsebar energiteknik med energilagring och deras integration i nutida och framtida elnätet; 
- Elgeneratorer och halvledarteknik för både små- samt storskalig elkraft; 
- Systemaspekter, reglering, verkningsgrader och innovationslösningar..

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 • Identifiera komponenter samt rita detaljerade schematiska skisser för typiska kraftcykler och tekniklösningar inom modern kraftvärmeverksteknik;
 • Räkna ut operativa förhållanden för existerande eller bedöma parametrarna för nybyggnation av energiomvandlingssystem baserade på olika tekniker, på både små- samt storskalig front;
 • Kalkylera verkningsgrader och beräkna optimeringspotentialen för olika kraftsystem;   
 • Bedöma möjligheterna till hybridisering eller synergipotentialen vid blandning av olika energiomvandlingsprocesser, samt värdera eventuella innovationsmöjligheter; 
 • Uppskatta rollerna som energilagring och olika tekniker för direkt energiomvandling kan spela i det övergripande elsystemet tillsammans med relaterad elkraftteknik;
 • Värdera ekonomiska aspekter och enkla budgetförhållanden för innovativa energilösningar.  

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs MJ1112 Tillämpad Termodynamik, eller motsvarande kurs eller del av kurs där den klassiska termodynamiken innefattar minst 6 hp.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Course literature and suggested reading will be listed in the course syllabus.


Course literature and suggested reading will be listed in the course syllabus.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • KON1 - Kontrollskrivning, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • KON2 - Kontrollskrivning, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övning, 1,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

KON1, Kontrollskrivning / Partial Exam, 2,0 hp, A-F
KON2, Kontrollskrivning / Partial Exam, 2,0 hp, A-F
ÖVN1, Övning / Exercise, 1,0 hp, P/F
ÖVN2, Övning / Exercise, 1,0 hp, P/F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2404

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd