Hoppa till huvudinnehållet

MJ2416 Mikroekonomi och energimarknader 5,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2416 (HT 2015–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

1. Priselasticitet.

2. Produktionskostnader.

3. Perfekt konkurrens.

4. Monopol

5. Monopolistisk konkurrens

6. Oligopol

7. Statliga ingripanden på energimarknaderna.

i) Statliga politik och imperfekt konkurrens: teori och praktik på energimarknaderna

ii) Statliga politik och externa miljökostnader: teori och praktik på energimarknaderna

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Visa goda kunskaper och förståelse om den roll som energihantering i globala och regionala sammanhang har, och dess ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser.

Analysera och tolka händelser och politiska förslag på energimarknaderna med hjälp av de ekonomiska verktygen (mikroekonomiska begrepp och modeller) som tillhandahållits.

Hitta och använda informationen om energimarknaderna.

Skriva om och debattera  ekonomiska frågor som rör energimarknader.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

BSc eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

•                     Frank, Robert H. Microeconomics and Behavior. 9 edition, 2014

•                    Articles by S. Borenstein, P. Joskow, J. Bushnell & F. Wolak on Oligopoly in electricity whole salemarkets, the cost of renewable energy etc.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb MJ2416

  Ges av

  Huvudområde

  Industriell ekonomi, Maskinteknik

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Peter Hagström (peter.hagstrom@energy.kth.se)