MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi 6,0 hp

Applied Heat and Power Technology

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

I denna kurs kommer kraft- och värmetillämpningar att diskuteras i detalj, såsom komponenter i kraftverk, mätteknik, såväl som mer ingående studier av cykler och kraft- och värmeindustrin.

Efter kursen skall studenten kunna

 • i detalj förklara principerna för olika kraftgenereringsmetoder.
 • göra en teknisk bedömning av ett kraftverk och föreslå hur kraftverket skall styras.
 • beskriva alla huvudkomponenter i ett kraftverk.
 • beskriva de tekniska aspekterna för olika kraftkällor.
 • förklara hur ett kraftverk drivs.
 • konstruera ett kraftverk från givna förutsättningar.
 • beskriva kraft- och värmeteknologi från ett övergripande perspektiv och i detalj hur olika processer är uppbyggda och hur de integreras i samhället.
 • förklara hur ett elnät fungerar.
 • beskriva ett framtidsperspektiv om kraft- och värmeteknologi och förklara grundprinciperna för framtida kraftgenereringsmetoder.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer att behandla komponenter såsom gasturbiner, ångturbiner och kondensorer. Mättekniker kopplade till värmetekniska system kommer att tas upp. Kraft och värme inom industrin ingår och även fjärrvärmesystem. Olika kraftverkstyper kommer att behandlas, såsom kombikraftverk, där idag ett antal olika tekniker tillämpas. I kursen ingår också laborationsövningar, studiebesök samt en mindre projektuppgift.

Behörighet

4A1605/MJ2405  Uthållig kraftproduktion eller motsvarande

Litteratur

Från avdelningen utdelat material. samt CD-ROM programmet Computerized Educational Program

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp) laborationsövningar (ÖVN1; 1,5 hp); ÖVN2; 1,5 hp

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Jeevan Jayasuriya (jeevan.jayasuriya@energy.kth.se)

Examinator

Jeevan Jayasuriya <jeevan.jayasuriya@energy.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4A1626 Kursen är obligatorisk för inriktningen Kraftproduktion.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.