Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalMJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MJ2426 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens syfte är att tillhandahålla en teknisk bedömning för att realisera teoretiska aspekter och de praktiska gränserna för termiska kraftgenereringssystem, operativ prestanda för termiska kraftverk, koncept av systemuppgraderingar för återvinning av spillvärme för att utnyttja tekniklösningar genom att genomföra kombinerad energi system för högre total effektivitetsförbättring.Kursen innehåller sex huvudämnen;

 •  Teoretiska begrepp och operativ prestanda av vanliga värmekraftverk, t.ex. olika applikationer av  ångturbin, gasturbin och gasmotor baserade kraftverk.
 • Grundläggande koncept av designen samt praktiska begränsningar av både el- och värmekraftdistributionsnät.
 •  Analys av kraftcyklerna för att uppskatta kvaliteten och kvantiteten av återvinningspotentialen för återvinning från termiska kraftgenereringssystem och tillhandahålla tekniska lösningar för att utnyttja spillenergi i lämpliga kombinerade kraftgenereringsapplikationer.
 • Prestationsutvärderingar av värmekraftsystem omvandlade från fossila bränslen till förnyelsebara bränslen.
 • Utvärdering av koncept och operativ prestanda för de mer avancerade termiska kraftsystem, t.ex. kombinerad kraftgenerering (Combined Power Generation systems -CPG), kombinerad värme och kraft (Combined Heat and Power systems - CHP) och kombinerad värme, kraft och kylning (Combined Heat, Power and Cooling systems - CHPC) genom fallstudier.
 • Hållbarhet och mildring av miljöpåverkan som orsakas av värmekraftverk.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

ILO1: Utvärdera driftsegenskaperna hos de vanligaste systemen för termisk kraftproduktion för att identifiera praktiska begränsningar av driftsprestanda

ILO2: Identifiera och kvantifiera sättet att förbättra den totala energieffektiviteten med hjälp av systemintegrationskoncept

ILO3: Designa anpassade energisystem för realistiska applikationer och utvärdera teknisk-ekonomisk genomförbarhet, miljöpåverkan och hållbarheten   för de föreslagna koncepten.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ1112 "Tillämpad termodynamik" 9hp (eller motsvarande) och
MJ1401 "Värmeöverföring" 6hp (eller motsvarande)

Rekommenderad 
Kursen MJ2405 "Uthållig kraftproduktion" 9hp

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Läromaterial tillhandahålls av CANVAS av kurslärarna. Dessa inkluderar OH-presentationer av föreläsningar, kopior av publicerade artiklar och fotokopior av vissa delar av textböcker.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jeevan Jayasuriya

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2426

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jeevan Jayasuriya (jeevan.jayasuriya@energy.kth.se)