Hoppa till huvudinnehållet

MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2437 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Byggnader är komplexa system där olika faktorer som klimat, byggnadens egenskaper, energisystem, personer, belysning, utrustningar, mm. interagerar. Ett energiberäkningsprogram är nödvändigt för att kunna analysera och bedöma inverkan mellan de olika faktorerna som påverkar energianvändningen i byggnader. Det finns flera energiberäkningsprogram för byggnader som har blivit viktiga verktyg för att hjälpa arkitekter och ingenjörer att analysera energianvändning, inomhusklimat, miljöpåverkan och kostnader i byggnader, men också för att utvärdera energianvändningen i olika miljöcertifieringsmetoder och byggregler.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • utveckla en modell av en befintlig byggnad i Stockholm i ett kommersiellt tillgängligt energiberäkningsprogram med fokus på byggnadsgeometri, systemkonfigurationer och kontrollstrategier
 •  föreslå och analysera olika energieffektiviseringsåtgärder, för den befintliga byggnaden i Stockholm, för att uppnå de svenska kriterierna för nära-nollenergibyggnader (NZEB) enligt Boverkets byggregler.
 • genomföra en kostnadsanalys och utvärdera miljöpåverkan från de olika energieffektiviseringsåtgärderna som har föreslagits för den befintliga byggnaden i Stockholm.
 • jämföra och diskutera de mest fördelaktiga energisystemen för byggnaden i Stockholm.
 •  föreslå, studera och diskutera olika energibesparingsåtgärder för en motsvarande byggnad i ett annat land för att uppnå de energikrav som finns i det valda landets byggregler med fokus på inomhusklimat, kostnader och miljöpåverkan.
 • presentera projektet tydligt och logiskt i en rapport och på slutseminariet.

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i föreläsningar, seminarier och datalabbar. Studenterna kommer att arbeta med ett projekt där olika energieffektiviseringsåtgärder, för en befintlig byggnad i Stockholm, ska analyseras oct utvärderas. Studenterna ska utveckla en modell i energiberäkningsprogrammet IDA ICE där flera energibesparingsåtgärder ska studeras och analyseras med fokus på energiprestanda, kostnader och miljöpåverkan. Slutligen kommer studenterna att skriva en rapport med problembeskrivning, resultat från simuleringar, utvärdering och slutsatser om projektet. Arbetet kommer att ske i par, och studenterna kommer att välja olika energibesparingsåtgärder som ska modelleras och analyseras.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ2407 "Uthållig Energianvändning" 9hp eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anteckningar från föreläsningar och dokument om energiberäkningsprogram IDA ICE

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, - hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektet (6,0 hp): Studera och utvärdera olika energieffektiviseringsåtgärder för en byggnad i Stockholm och studentens land. Uppnå de svenska kriterierna för nära-nollenergibyggnader (NZEB) för byggnaden i Stockholm. Ett betyg (A-F) tilldelas per grupp.
Seminarier (0,0 hp): Aktivt deltagande i seminarierna. Ett betyg (A-F) tilldelas per individ.

Övriga krav för slutbetyg

 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jaime Arias Hurtado

Profile picture Joachim Claesson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2437

Ges av

ITM/Energiteknik - Gru

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jaime Arias, 08 790 86 42