Hoppa till huvudinnehållet

MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2438 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd i form av ett projekt som ska genomföras med hjälp av ett modelleringsverktyg för kraftproduktionsanalys. I vissa fall kommer projektet att ha uppdragsgivare från näringslivet. Kursen inleds med stödföreläsningar relevanta för projektet och programvaran som ska användas och sedan skall projektet genomföras i grupp eller individuellt, där uppföljande seminarier finns som stöd i projektet. Resultatet av studien skall presenteras i en rapport samt genom muntlig presentation.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

1. Formulera modelleringsprinciperna och utveckla färdigheter för datorsimuleringar av complexa termiska cykler och kraftsystem.
2. Analysera den rådande layout, simulera prestandan och utvärdera visa känslighetsparametrar inom olika integrerade energisystem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ2405 "Uthållig Kraftproduktion", 9 hp eller motsvarande samt de förkunskaper som krävs för MJ2405:

- Civilingenjör/ingenjör med kandidatexamen/3-årig ingenjörsexamen eller motsvarande utbildningsnivå samt

- förkunskaper motsvarande MJ1112 "Termodynamik" 9hp, MJ1401 "Värmeöverföring" 6hp och SG1220 "Teknisk Strömningsmekanik" 6hp eller en kombination av dessa kurser om minst 15 hp.

Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROA - Projekt, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEMA - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projekt 6 hp
Seminarier 0 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Miroslav Petrov

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2438

Ges av

ITM/Energiteknik - Gru

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Miroslav Petrov (miroslav.petrov@energy.kth.se)