MJ2440 Mätteknik 3,0 hp

Measurement Techniques

Kursen Mätteknik ges både för studenter på grundutbildningsnivå och för forskarstuderande. Kursen är avsedd för studenter inom energitekniska tillämpningsområden. 

Bakgrund

I otaliga energitekniska ingenjörs- eller forskningsprojekt används experiment som vital del. För att dylika projekt skall bli lyckosamma måste experimenten genomförs på sådant sätt att resultaten kan anses vara av god kvalité. För att åstadkomma detta måste de olika delarna i undersökningen dokumenteras, resultat hanteras korrekt och en utvärdering av osäkerheter i utförda mätningar ske. Vidare måste experimentalisten ha omfattande kunskaper om tillgängliga mätteknisk teknik, utrustning och vertyg.  Mättekniskt kunnande är också viktigt för projekt som i huvudsak innehåller simuleringar, eftersom simuleringar i de flesta fall måste valideras mot experiment.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen avser at ge systematisk kunskap om mättekniken inom energiområdet, vilket inkluderar en introduktion till vanligt förekommande och avancerade tekniker och verktyg i energitekniska experiment. Allmän energiteknisk bakgrund är nödvändig för att tillgodogöra sig kursen, men eftersom kursen börjar på grundläggande nivå är ingen tidigare erfarenhet i mätteknik nödvändig. 

Mer specifikt ska studenten efter kursen kunna:

 • skapa en experimentell plan
 • skapa en grundstruktur i en logg-bok
 • skapa en grundstruktur för en rapport för experimenten
 • utvärdera för- och nackdelar med att använda analogi- och likformighetsmetoder
 • beräkna och utvärdera mätosäkerheten för de erhållna experimentella resultaten
 • presentera experimentella resultat tillsammans med tillhörande osäkerheter
 • utföra riskanalys av projekt med experimentellt innehåll, inklusive risk, sannolikhet och konsekvens
 • utforma en Riskhanteringsplan
 • kritiskt utvärdera och välja lämpliga temperaturgivare
 • förklara funktion för olika temperaturgivare
 • ge förslag på hur mätosäkerheten kan reduceras vid temperaturmätningar
 • konstruera en tryckmätningskedja för olika tillämpningar
 • förklara olika tryckmätningsprinciper
 • utvärdera svårigheter med tryckmätningar
 • utvärdera för- och nackdelar med flödesmätningstekniker
 • förklara mättekniska principer för olika flödesmätare
 • välja lämplig flödesmätare för olika mättekniska behov

Kursens huvudsakliga innehåll

 Föreläsningar behandlar temperaturmätningar, Tryckmätningar, Flödesmätningar, Experimentell planering inklusive osäkerhetsanalys av mätresultat samt riskanalys. Laborationer i temperaturmätning samt tryckmätningar genomförs också. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar (18 timmar), två laborationer (~10 timmar inklusive förberedelse) och två hemuppgifter (~10 timmar).

Behörighet

Civilingenjör/ingenjör med kandidatexamen/3-årig ingenjörsexamen eller motsvarande utbildningsnivå samt förkunskaper motsvarande MJ1112 Termodynamik 9hp, MJ1401 Värmeöverföring 6hp och SG1220 Teknisk Strömningsmekanik 6hp eller en kombination av dessa kurser om minst 15 hp.

Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Litteratur

Examination

 • INL1 - Hemuppgifter, 0,5, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 0,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

INL1:     Hemuppgifter (0.5 hp)

TEN1:   Skriftlig tentamen (2 hp)

LAB1:   Laborationer (0.5 hp)

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Erik Björk, erik.bjork@energy.kth.se

Examinator

Joachim Claesson <joachim.claesson@energy.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.