Hoppa till huvudinnehållet

MJ2440 Mätteknik 3,0 hp

Kursen Mätteknik ges både för studenter på grundutbildningsnivå och för forskarstuderande. Kursen är avsedd för studenter inom energitekniska tillämpningsområden. 

Bakgrund

I otaliga energitekniska ingenjörs- eller forskningsprojekt används experiment som vital del. För att dylika projekt skall bli lyckosamma måste experimenten genomförs på sådant sätt att resultaten kan anses vara av god kvalité. För att åstadkomma detta måste de olika delarna i undersökningen dokumenteras, resultat hanteras korrekt och en utvärdering av osäkerheter i utförda mätningar ske. Vidare måste experimentalisten ha omfattande kunskaper om tillgängliga mätteknisk teknik, utrustning och vertyg.  Mättekniskt kunnande är också viktigt för projekt som i huvudsak innehåller simuleringar, eftersom simuleringar i de flesta fall måste valideras mot experiment.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2440 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 1. Experimentell design
 2. Sensorteknik. Huvudsakligen för tryck-, temperature och flödesmätning.
 3. Osäkerhetsanalys baserad på GUM (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement)
 4. Hypotesprövning inom mätteknik
 5. Använda några av mätgivarna som diskuterats i klassen och utföra ett experiment.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Tillämpa experimentella designtekniker så att, på ett resurseffektivt sätt, erforderliga mätdata insamlas så att en vetenskaplig fråga kan besvaras
 2. Tillämpa mättekniker för att kunna utföra vanligt förekommande uppgifter med sensorer och mätsystem för mätning av flöde, temperatur och tryck
 3. Analysera och uppskatta osäkerhet i ett mätresultat i enlighet med GUM (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement)
 4. Tillämpa statistiska metoder för att jämföra utfallet av en eller flera processer jämfört med kända värden (standards) eller med sig själva
 5. Använda några av mätgivarna som diskuterats i klassen och utföra ett experiment

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar (18 timmar), två laborationer (~10 timmar inklusive förberedelse) och två hemuppgifter (~10 timmar).

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Civilingenjör/ingenjör med kandidatexamen/3-årig ingenjörsexamen eller motsvarande utbildningsnivå samt förkunskaper motsvarande MJ1112 Termodynamik 9hp, MJ1401 Värmeöverföring 6hp och SG1220 Teknisk Strömningsmekanik 6hp eller en kombination av dessa kurser om minst 15 hp.

Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Huvudsakligen online-textkällor från NIST och BIPM

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Hemuppgifter, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2440

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Erik Björk, erik.bjork@energy.kth.se