Hoppa till huvudinnehållet

MJ2482 Mätteknik i aeromekanik 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2482 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge en överblick av mätteknik som kommer till användning inom området ”aeromekanik” samt presenterar forskningsfronten med avseende på nya och framtida mätmetoder.

I flera ingenjörsprojekt genomförs mer eller mindre komplexa provningar. Att sätta upp provkoncept, planera instrumentering, genomföra mätningar samt utvärdera mätresultat är däri avgörande steg. För att kunna garantera hög kvalitet på mätresultat måste planeraren veta för- och nackdelar med olika tekniker för att kunna välja den mest lämpade tekniken inom en viss budgetram.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1. Genomföra en provplanering

2. Presentera mätresultat med mätonoggrannhet

3. Beskriva mätprinciper för mätning av temperatur, tryck och flöde och kunna välja lämplig experimentell   utrustning för mätändamålet

4. Beskriva mätprinciper för instationär mätning av tryck och vibrationer och kunna välja lämplig experimentell   utrustning för mätändamålet

5. Kondensera tidsupplösta mätningar och extrahera relevanta resultat

Kursupplägg

Kursens första del fokuserar på statiska mätningar och är riktad mot att förmedla systematisk kunskap för att kunna planera mätningar på ett tillförlitligt sätt. Kursens andra del fokuserar på instationära mätningar och dess experimentella metoder, i synnerhet mätningar som tillämpas inom aeromekanik i turbomaskiner såsom instationär tryckmätning och vibrationsmätning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Strömningslära, termodynamik, ingenjörsmatematik, BSc nivå

Endast för TAETM

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Egen litteratur, urval av vetenskapliga artiklar

Figliola, R., Beasley, D., 2011 "Theory and Design of Mechanical Measurements", Fifth edition, John Wiley & Sons, Inc., USA

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift1, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • INL2 - Inlämningsuppgift2, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • LAB1 - Laborationsövning1, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • LAB2 - Laborationsövning 2, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen 1, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN2 - Skriftlig tentamen 2, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Utgågna provmoment kommer att examineras med kompletteringsuppgifter eller ersättningsuppgifter under tre års tid efter utgång. Därefter måste de provmoment enligt gällande kursplan utföras.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Laumert

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2482

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jens Fridh