Hoppa till huvudinnehållet

MJ2490 Energisystemanalys med exergi-, ekonomi- och miljöperspektiv 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2490 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

This course discusses the basic concept of exergy and efficient energy technologies. It relates the environmental consequences in a life cycle cost (and analyses). The lecturers will highlight the often misunderstood concept of energy “sources”, identifying the presently only “sustainable sources” as the sun, the moon and the geothermal sources in the earth. The focus is on future, sustainable supply chains from primary energy source to energy services in society.

The lectures and exercise classes presents the fundamental tools of exergy analysis, life cycle analysis and environomics, and provide opportunities for problem solving using these tools.

The project covers a deepend discussion of Environomics from the perspective of specific cases, and thus gives the students the opportunity to practical implementation of the tools mentioned above.

Lärandemål

After completing the course, the students should be able to:

- Apply a system approach in analyzing the chain for energy conversion, from primary energy source to energy services. This includes:

  • To suggest a system boundary for some basic energy conversion problems like sun/moon/geothermal to comfort heating or cooling.
  • To conduct an overall analysis of energy, environmental and cost efficiency of an energy conversion scheme.
  • To use the result to carry out an environomical discussion, at a basic level, regarding the relationship between energy, environmental and cost effectiveness using the exergy concept as a basis.

-  By using project based working method, be able to work with energy systems analysis and environomics in a structured way.

Kursupplägg

Lectures, Exercises and Project

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ1112 Applied Thermodynamics (or equivalent).

Admitted to TMESM.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Thermal Design and Optimization (författare: Bejan, Tsatsaronis, Moran, Wiley 1995, ISBN 0-471-58467-3)

Fransson, T.H., et al., 2009, "Computerized Educational Program", KTH, Energiteknik -- Kraft- och värmeteknologi

Lecture Handouts

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Written exam (TEN1), 3 ECTS, (A-F grading)

Project work (PRO1),  3 ECTS, (A-F grading)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2490

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Hagström

Övrig information

Endast valbar för Masterprogrammet TMESM