Hoppa till huvudinnehållet

MJ2491 Energisystemanalys med exergi-, ekonomi- och miljöperspektiv, fördjupningskurs 9,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2491 (VT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

In this course issues like consumer behaviour, energy economic, transition management, H2 as an energy vector, thermoeconomy, energy in network (the net, transmission and distribution) are discussed more in detail. Just like in MJ2490 Environomical pathways, the environmental consequences will (as far as known today) be brought up for discussion in this course.

The lectures and seminars classes presents the tools of life-cycle analysis, net energy balancing and exergy assessment on case studies of energy chains for energy conversion, from primary energy source to desired energy service.

The project covers a deepened analysis of Environomics from the perspective of specific cases

Lärandemål

After completing the course, students should be able to:

- Apply a system approach in analyzing the chain for energy conversion, from primary energy source to energy services. This includes:

  • To identify a proper system boundary for energy conversion problems, addressing a whole chain for energy conversion with target energyservices in focus.
  • To conduct an overall analysis of energy, environmental and cost efficiency of an energy conversion scheme.
  •  To use the result to carry out an environomical discussion at an advanced level, and be able to in detail analyse different environomical choices and their consequences.

- By using project based working method, be able to work with energy systems analysis and environomics in a structured way employing common project work tools, including time sheets, project plans, and resource assessment.

Kursupplägg

The course will be given in periods 3 and 4

Planned hours:

-Lectures -- 30 h (15 occasions)

- Seminars -- 20 h (5 occasions)

- Project work, P -- 60 h (sheduled time for project work, 8 occasions)

- Exam, TEN1 -- 3h (scheduled during exam period after period 3)

- Project presentation, PRO1 -- 8h (scheduled last week of period 4)

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ1112 Applied Thermodynamics (or equivalent).

MJ2490 Environomical pathways (or equivalent)

Enrolled in the TMESM Masterprogram

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Dewulf J., van Langenhove H.

Renewable-based Technology: Sustainability Assessment. ISBN: 978-0-470-02241-2

Fransson, T.H., et al., 2009, "Computerized Educational Program", KTH, Energiteknik -- Kraft- och värmeteknologi

Lecture Handouts

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

TEN1 -- EXAM 3 hp, Grading: A-F

PRO1 -- Project 6 hp, Grading: A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2491

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik, Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Hagström

Övrig information

Endast för TMESM