Hoppa till huvudinnehållet

MJ2498 Energiresurser 5,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2498 (HT 2015–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Allmän omfattning inledande sessioner

1. Energisystem

2. Energimodellen

3. Energiresurser i utvecklingsländer

Sessions på fossila resurser

4. Geopolitik av olja och gas

5. Kolanvändning i elproduktionen

6. NG och LNG-kedjor

Sessions på andra källor och andra frågor

7. Kärnbränslecykeln

8. Avancerade cykler för kärnbränsle (inklusive kärnfusion)

9. Förnybara resurser

10 Mot vätgasekonomin

11. CO2 avskiljning och upptag

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Förstå behovet av energi och dess förhållande till en hållbar mänsklig utveckling.

Känna till alla de omvandlingar som energi genomgår från sitt tillstånd som "energikälla" till dess användning som "energitjänst".

Vara medveten om  konsekvenserna för den trygga och strategiska och försörjningen av de olika energialternativen.

Kan redogöra för den strukturella uppbyggnaden av elsystemet

Förstår och är medveten om vikten av frågor som energieffektivitet, miljöpåverkan, minimering, försörjningstrygghet, etc

1 Förklara en specifik energiomvandlingskedja från källa till produkt och utföra beräkningar av varierande

komplexitet i anknytning till detta (t.ex. hur mycket energi som krävs för att producera en plåtburk?).

2 Bestämma lämpligheten av en viss energilösning (uttryckt som för-och nackdelar) för ett särskilt behov (t.ex. användning av naturgas för att producera el, framtida användning av elfordon kontra hybridfordon ...) från globala data om energihushållning och från miljöpåverkan och energieffektivitets analyser.

3 Förklara sambandet mellan energianvändning och den mänskliga utvecklingen, genom exempel på olika

regioner i världen (t.ex. jämföra energi  konsumtionen per capita kontra HDI).

4 Jämföra miljöpåverkan från olika energilösningar.

5. Förklara relationen, uttryckt i energiintensitet, mellan energiförbrukning och ekonomi i ett land.

6. Analysera trygg energiförsörjning i en region från konjunkturella och strukturella data.

7 Ge ett motiverat yttrande om de prognoser och scenarier för framtida globala och regionala trender inom energi, med tanke på efterfrågan, produktionskapacitet och reserver.

8 Ge ett motiverat yttrande angående efterfrågan på energi och lämpligheten av den nuvarande täckningen av energitjänster (t.ex. järnväg kontra bil rörlighet) och på det väsentliga i dessa tjänster själva (t.ex. mobilitet kontra urban planering).

9. Skissa energiflödesscheman (synteser) som kombinerar olika statistiska uppgifter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

BSc eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

V. Smil. Energy at the Crossroads. Global Perspectives and Uncertainties. 2003 (posterior reed.). MIT Press

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • UPG1 - Uppgift, 0,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Muntlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2498

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Hagström (peter.hagstrom@energy.kth.se)