MJ2499 Tekniskt entreprenörskap, affärsplaner och kommunikation 6,0 hp

Technological Entrepreneurship , Business Plans and Communication

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kommunikation:

• Modul 1. Teknisk och affärskommunikation: Med teknisk kommunikation: publik, syfte, ton och stil. Teknisk register och gemensamma genrer. Grammatisk noggrannhet.

• Modul 2. Korta muntliga presentationer om tekniska ämnen: informationsformat (produktbeskrivning, processbeskrivning, problem lösning); planering och genomförande.

• Modul 3. Övertygande kommunikation: Jobbansökningsaktiviteter och elevator pitch.

• Modul 4. Debatt och diskussioner:  språket som gäller i överens-avvikande mening.

Entreprenörskap:

• Innovation modeller: Behovet av innovation. Processen innovation. Verktyg för generering av idéer. Kännetecken för innovation när högteknologi är inblandad. Värdeanalys. FoU-miljö.

• Affärsmodeller av teknikbaserade företag: Begreppet affärsmodell. Affärsmodeller: e-handel, mCommerce, b2b, peer to peer, marknader, och så vidare. Konceptet och processen för monetarization. Exempel och fall.

• Kundutveckling. Lean nystartade begrepp: Nya produkter utvecklas och nya företag skapas som en affärsprocess. Från produktutveckling till kundutveckling. Validerad kundutveckling. Minsta gångbar produkt. Att mäta de erhållna resultaten. pivotering.

• Canvas Analys: Koncept och detaljerad beskrivning: Intressentsegment , mervärden, kanaler, intressentrelationer, Finansiering, Viktiga resurser, huvudinsatser, Key Partners, kostnadsstruktur.

• Processanalys: Vad en process är. Huvudprocesser. Kritiska processer. Välj huvudprocesserna i en verksamhet. Processkartor. Inkludera data i processkartor. Skaffa de ökande kapacitetsbehov från denna analys.

• Omsättningen för teknikbaserade nystartade företag: Försäljning och marknadsföring på de första faserna av ett företag. Olika strategier. Hanteringen av försäljningen: leder, partitur och CRM. Allianser. Försäljnings analyser och prognoser.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kommunicera effektivt: visa förståelse för funktioner inom teknisk och affärskommunikation, gemensamma genrer och gemensamma informationsformat (såsom problemlösningen eller fördel-nackdel)

För att utnyttja kunskapen om syfte, sammanhang, innehåll och form för att stödja idén om muntlig och skriftlig teknisk kommunikation som en form av samarbete mellan talare och lyssnare;

För att tillämpa kunskapen om publik, syfte, organisatorisk strategi och registrera dig för att leverera en väl utformad muntlig presentation och att skriva tekniska dokument (dvs. PM och rapporter);

Att kommunicera i övertygande syfte: att sälja ett företag (elevator pitch) och använda språket i debatter och diskussioner: agreeing- avvikande mening och förhandlingar

För att agera effektivt i arbetssöksprocesser: CV skrivande och anställningsintervjuer.

Visa en god kunskap och förståelse för grunderna i innovation, företagande och entreprenörskap.

Kunna använda de verktyg för analys som används inom entreprenörskap

Kunna tillämpa dem på de olika stegen i processen entreprenörskap.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

BSc eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

•                     ALLEY, M. (2003). The craft of scientific presentations. Springer.

•                     BOMBARDO, C., M. AGUILAR, & C. BARAHONA (2008).Technical Writing. A guide to effective writing.  Edicions UPC. Barcelona.

•                     HUCKIN, Th. & L. OLSEN (1991). Technical and professional communication for nonnative speakers of English. McGraw-Hill.

•                     LANNON, J. (2000). Technical Communication. Longman: New York

•                     OBER, S.  Fundamentals of Contemporary Business Communication. Cengage Learning.

•                     REINHART, S. (2002).  Giving academic presentations. The University of Michigan Press: Ann Arbor.

•                     SWALES, J. & Ch. FEAK (2009). Academic Writing for graduate students.  Univ. of Michigan Press: Ann Arbor

•                     Ries, Eric. The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Random House LLC, 2011

•                     Osterwalder, Alexander, and Yves Pigneur. Business Model Generation: A Handbook For Visionaries, Game Changers, And Challengers. John Wiley & Sons, 2010

•                     Maurya, Ash. Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works. O'Reilly Media, Inc., 2012. http://e145.stanford.edu/syllabus

•                    Slides, handouts and other materials posted on the digital campus.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • ORA1 - Muntlig presentation av kommunikationsmodul, 0,7 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ORA2 - Muntlig presentation av affärsplanmodul, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • REP1 - Skriftliga rapporter, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övning, 0,8 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Peter Hagström

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2499

Ges av

ITM/Energiteknik - Gru

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kursansvarig Thomas Nordgreen, thomasno@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.