Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MJ2505 (HT 2018–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är en avancerad kurs i hållbar energiteknik, med särskild inriktning på verkliga värme- och kraftproduktionsnätverk och optimering. Kursen är ett samarbete med våra industripartner FORTUM och VATTENFALL som utför dessa studier dagligen. Avancerade toppmoderna simulationsverktyg introduceras i kursen och tillämpas på relevanta testfall av värme- och kraftproduktionsoptimering och termisk nätoperation i städer och regioner i Sverige. Kursen består av några nyckelföreläsningar, med studentcentrerade seminarier som bär huvuddelen av inlärningsprocessen vid diskussion och analys. Ett projekt introduceras i början av kursen och följer hela kursperioden. Genom projekten praktiseras de ovan nämnda verktygen i reella fall, så att kursens mål uppnås efter projektets slut. Kursen ska betygsättas utifrån en rapport och presentation av det projektarbete som utförs i kursen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att kunna:

 • Tillämpa optimering av energinätverk för värme-, kyl- och kraftproduktion baserad på energimarknads pris och reglersignaler
 • Tillämpa optimering och drift av energinätverk i förhållande till termiska nätverkskrav
 • Evaluera värme-, kyla- och kraftproduktionsoptimering för ett relevant kraftvärmeproduktionstestfall som representerar en stad eller en region med moderna produktionsoptimeringsverktyg
 • Evaluera optimering av drift av termisk nätverk för ett relevant kraftvärmeproduktionstestfall som representerar en stad eller en region med moderna nätverks-simuleringsverktyg
 • Analysera marknadskrafternas inverkan på drift och optimering av termiska- och elnät i framtiden

Kursupplägg

 • PRO1 PROJECT 3 ECTS, A-F
 • PRO2 PROJECT 3 ECTS, A_F

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ2411 Renewable Energy Technology, 6 ECTS (eller motsvarande  kurs på avancerade nivå)

MJ2405 Sustainable Power Generation, 9 ECTS (eller motsvarande kurs på avancerade nivå)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt i produktionsplanering, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projekt i nätverksoptimering, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 • PRO1 PROJECT 3 ECTS, A-F
 • PRO2 PROJECT 3 ECTS, A_F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Laumert

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2505

Ges av

ITM/Energiteknik - Gru

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd