Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Fördjupningskurs i miljöeffekter och miljö-skyddsteknik.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan MJ2623 (VT 2011–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Miljöhoten och deras effekter på människa och ekosystem, fördjupade studier jämfört grundkursen inom områdena globala klimatförändringar och miljögifter (metaller och persistenta organiska miljögifter).

Strategier för en bättre miljö: Cleaner production-strategier (processförändringar, råvaruförändringar etc.), extern rening m.fl. Utvecklingstendenser samt för och nackdelar med olika strategier. Val av strategier och lösningar på olika miljöeffektproblem från systemanalytiskt perspektiv.

Luftvård och gasreningsteknik: Reningsåtgärder; interna (processändringar, andra råvaror etc.) och externa (reningssteg för avskiljning av stoft resp. gasformiga föroreningar). Beskrivning av vanliga tillämpningar för dessa tekniska lösningar. Utvecklingstendenser. Diskussion av faktorer för val av tekniska lösningar.

Vattenhantering och vattenreningsteknik: Reningsåtgärder; processinterna (systemslutning, återanvändning etc.) och externa efter typ av vattenföroreningar. Beskrivning av vanliga tillämpningar för dessa tekniska lösningar. Utvecklingstendenser. Diskussion av faktorer för val av tekniska lösningar.

Avfallshantering: Processinterna lösningar för minskad avfallsproduktion. Behandlingsmetoder för avfall, spec. farligt avfall. Utvecklingstendenser. Diskussion av faktorer för val av tekniska lösningar.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna: 

 • Detaljerat kunna beskriva och förklara klimatgasproblematiken och de följdeffekter som en förändring av klimatet kan ge på såväl nationell nivå som global nivå.
 • Förstå problematiken att modellera och förutse framtida förändringar i komplexa system
 • Detaljerat kunna beskriva och förklara ekologiska effekter förorsakade av olika miljögifter (metaller och organiska miljögifter).
 • Utifrån ett systemanalytiskt perspektiv föreslå och motivera strategier och åtgärder för olika miljöproblem.
 • Beskriva och förklara funktionen hos olika processinterna metoder som kan användas som njurar eller återvinningssteg för att minska föroreningsutsläpp till luft eller vatten från olika industriella produktionsprocesser.
 • Ge exempel på och beskriva olika andra processinterna möjligheter att minska emissioner av rökgasföroreningar resp. flyktiga kolväten (VOC) till luft resp. emissioner av olika vattenföroreningar.
 • Beskriva och förklara funktionen hos olika metoder som processexternt kan användas för att minska emissioner till luft eller vatten.
 • Redovisa för- och nackdelar med olika miljötekniska metoder utifrån möjligheter att tillämpa dessa metoder i olika utsläppssituationer.
 • Beskriva olika strategier och metoder att minska produktion av avfall från olika industriella produktionsprocesser.
 • Beskriva och förklara olika metoder för att omhänderta industriella avfall och då särskilt s.k. farligt avfall.
 • Tillämpa kunskaperna enl. ovan genom att kunna föreslå och motivera val av olika miljötekniska alternativ för att helt åtgärda eller i vart fall minska olika utsläppsproblem till luft eller vatten samt omhänderta avfallsströmmar från olika industriell produktionsprocesser.

Kursupplägg

Föreläsningar:    40 h
Seminarier:        16 h
Tentamen            4h

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 100 poäng vid program Kemiteknik eller Bioteknik eller kunskaper motsvarande minst kursen MJ2611 eller MJ2652 samt Svenska B och Engelska A.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Persson, P.O. 2005. ”Miljöskyddsteknik – strategier och teknik för en hållbar utveckling”, Industriell ekologi, KTH.

Bernes, Claes. "Organiska miljögifter" Monitor 16, 1998 Naturvårdsverkets förlag.

Bernes, Claes. “En ännu varmare värld” Monitor 20, 2007, Naturvårdsverkets förlag.

OH-samling samt föreläsningsanteckningar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Maria Malmström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2623

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MJ2622 Miljöskyddsteknik fk II (3C1343), 9 hp
MJ2624 Projektarbete i miljöskyddsteknik, 6 hp
MJ2653 Miljökonsekvensstudier fkII (3C1365), 6 hp
MJ2630 Avfallshantering fk, (3C1350), 6 hp

Övrig information

Ersätts av MJ2627. Äldre studenter med ej avslutat examen kontakta studierektor på SEED