MJ2653 Miljökonsekvensstudier, fortsättningskurs II 6,0 hp

Environmental Consequences, Advanced Course II

Fördjupningskurs II inom miljöeffektsområdet

Kursen är tematisk och projektinriktad med fokus på ett speciellt miljöproblemområde där fördjupning sker. Vissa år är kursen internationell och sker i samarbete med ett utländskt universitet

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten:

 • Kunna genomföra en analys och kritisk granskning av ett miljöproblem
 • Kunna planera och föreslå en vetenskaplig provtagning i fält.
 • Kunna kritiskt värdera och analysera miljödata.
 • Kunna söka och värdera vetenskaplig litteratur relaterat till ett miljöproblem.
 • Kunna skriva och muntligt presentera en vetenskaplig rapport

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är projektinriktad med fokus på fördjupande studier av aktuella miljöhot som t.ex. övergödning, organiska miljögifter, oljeutsläpp eller klimatförändringar. I kursen studerar man vetenskaplig metodik, aktuella forskningsproblem och olika åtgärdsstrategier. En betydande del av undervisningen sker i projektform och egna litteraturstudier.

Behörighet

Kunskaper motsvarande kurs MJ2652 eller MJ2651 eller MJ2623 eller MJ2626 eller 3C1356 eller 3C1345 eller 3C1347.

Litteratur

Kursbok och annan litteratur som avspeglar det miljöproblem som kursen fokuserar på. En viktig del av litteraturen är också de projektrapporter som deltagarna producerar samt föreläsningsanteckningar.

Examination

 • NÄR1 - Närvaro, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete, 4,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För godkänt betyg erfordras minst 80 % närvaro (NÄR 1; 1,5 hp) och godkänt projektarbete (PRO1; 4,5 hp)

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Fredrik Gröndahl <fredrik.grondahl@abe.kth.se>

Övrig information

Kursen ges under förutsättning att minst 10 studenter tackar ja til lerbjuden kursplats.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.