Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Fördjupningskurs II inom miljöeffektsområdet

Kursen är tematisk och projektinriktad med fokus på ett speciellt miljöproblemområde där fördjupning sker. Vissa år är kursen internationell och sker i samarbete med ett utländskt universitet

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan MJ2653 (HT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är projektinriktad med fokus på fördjupande studier av aktuella miljöhot som t.ex. övergödning, organiska miljögifter, oljeutsläpp eller klimatförändringar. I kursen studerar man vetenskaplig metodik, aktuella forskningsproblem och olika åtgärdsstrategier. En betydande del av undervisningen sker i projektform och egna litteraturstudier.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten:

  • Kunna genomföra en analys och kritisk granskning av ett miljöproblem
  • Kunna planera och föreslå en vetenskaplig provtagning i fält.
  • Kunna kritiskt värdera och analysera miljödata.
  • Kunna söka och värdera vetenskaplig litteratur relaterat till ett miljöproblem.
  • Kunna skriva och muntligt presentera en vetenskaplig rapport

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande kurs MJ2652 eller MJ2651 eller MJ2623 eller MJ2626 eller 3C1356 eller 3C1345 eller 3C1347.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursbok och annan litteratur som avspeglar det miljöproblem som kursen fokuserar på. En viktig del av litteraturen är också de projektrapporter som deltagarna producerar samt föreläsningsanteckningar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • NÄR1 - Närvaro, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektarbete, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt betyg erfordras minst 80 % närvaro (NÄR 1; 1,5 hp) och godkänt projektarbete (PRO1; 4,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Fredrik Gröndahl

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2653

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Kemi och kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Äldre studenter med ej avslutat examen kontakta studierektor på SEED