MJ2659 Teknik och ekosystem, större kurs 7,5 hp

Technology and Ecosystems, Larger Course

Kursen ger kunskaper om människan användning av naturresurser, miljöeffekter från tekniska processer, system och mänskligt beteende.

Kursen skiljer sig från MJ2655 genom att innehålla ett extra projektarbete.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Miljöteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Samhället idag är uppbyggt av olika tekniska system och processer. Kursen mål är förmedla djupare kunskaper om människan användning av naturresurser, miljöeffekter från tekniska processer, system och mänskligt beteende.

 Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva och förklara begrepp som ekosystem, ekosystemtjänster och ekologisk bärkraft i relation till teknisk utveckling, befolkningstillväxt, välfärd och hållbar utveckling. 

 • Beskriva och förklara dagens viktigaste globala miljöhot som t.ex. global uppvärmning, försurning, eutrofiering, uttunning av ozonskiktet, miljögifter, minskad biologisk mångfald, vattenbrist och avskogning.

 • Beskriva och förklara miljöpåverkan från individens dagliga liv av t.ex. konsumtion, energiförbrukning och utnyttjande av transporter.

 • Beskriva och förklara förändringar och konflikter kring globala naturresurser, som t.ex. regnskogens skövling och bristen på dricksvatten.

 • Analysera miljöpåverkan, med relevanta systemavgränsningar, av ett sociotekniskt system. Presentera arbetet muntligt och skriftligt enligt vedertagen vetenskaplig metodik.

Kursens huvudsakliga innehåll

  • Begrepp som ekologisk bärkraft, ekosystem, ekosystemtjänster och dess relation till teknisk utveckling, befolknings tillväxt, välfärd och hållbar utveckling.

  • Dagens viktigaste globala miljöhot som t.ex. global uppvärmning, försurning, eutrofiering, uttunning av ozonskiktet, miljögifter, biologisk mångfald, vattenbrist och avskogning.

  • Trender, förändringar och konflikter kring globala naturresurser, som tex  regnskogens skövling och bristen på dricksvatten.

  • Miljöpåverkan från individens dagliga liv av konsumtion, energiförbrukning och utnyttjande av transporter.

  • Miljöpåverkan från en produkt, process eller tjänst utifrån ett systemperspektiv

Kursupplägg

•          föreläsningar – 20 tim (2tim*10 lectures)

•          Seminarier

            2 + 2 tim/ intro + feedback (PRO 1 och 2)

            4 + 4 tim presentation av projektarbetet  (PRO1 + 2)

•          Individuell litteratur uppgift

•          Projektarbete + skriven rapport

•          Skriftlig tentamen 4 tim

Behörighet

TSUTM (obl): -

Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 150 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

 • LIT1 - Litteraturuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt 1, 2,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt 2, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

LIT1 - Litteraturuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F

PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F

PRO2 – Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P,F

TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Kontaktperson

Magnus Svensson (svensson@kth.se)

Examinator

Fredrik Gröndahl <fredrik.grondahl@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.