Hoppa till huvudinnehållet

MJ2659 Teknik och ekosystem, större kurs 7,5 hp

Kursen ger kunskaper om människan användning av naturresurser, miljöeffekter från tekniska processer, system och mänskligt beteende.

Kursen skiljer sig från MJ2655 genom att innehålla ett extra projektarbete.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2659 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

o   Begrepp som ekosystem, ekosystemtjänster, ekologisk bärkraft och planetära gränser samt dess relation till teknisk utveckling, befolkningstillväxt, välfärd och hållbar utveckling.

o   Dagens viktigaste globala och regionala miljöproblem som global uppvärmning, försurning, eutrofiering, uttunning av ozonskiktet, miljögifter, biologisk mångfald, vattenbrist och avskogning.

o   Trender och förändringar kring användningen av naturresurser som t.ex. skog, mark och dricksvatten.

o   Analys av ett sociotekniskt system - t.ex. produktion och nyttjande av energi, transporter, livsmedel, elektronik och textilier -  och dess beroende av och påverkan på ekosystem.

o   Vilken roll samhällsaktörer på olika nivåer, t.ex. individer, företag, organisationer och myndigheter, spelar i förhållande till regionala och globala miljöproblem och möjliga lösningar.

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att studera kopplingen mellan ekosystem och sociotekniska system; hur de sociotekniska systemen är beroende av fungerande ekosystem samtidigt som människans användning av naturresurser påverkar strukturer och processer i ekosystemen.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Redogöra för centrala begrepp inom ekosystemekologi.
 • Beskriva och förklara dagens viktigaste globala och regionala miljöproblem, olika aktörers bidrag till problemen samt problemens utveckling över tid.
 • Givet ett globalt eller regionalt miljöproblem, identifiera och bedöma möjliga förbättringsåtgärder.
 • Resonera kring konsekvenser för uttolkningen av hållbar utveckling utifrån konceptet ekologisk bärkraft.
 • Definiera ett sociotekniskt system med relevanta systemavgränsningar, samt identifiera och analysera systemets miljöpåverkan och potentiella förbättringsåtgärder.
 • Skriftligt och muntligt presentera litteratur- och projektuppgift enligt vedertagen vetenskaplig metodik samt jämföra vetenskaplig och populärvetenskaplig skriftlig kommunikation inom miljöområdet. 

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, litteraturuppgift, projektuppgift och skriftlig tentamen. Litteraturuppgift och projektuppgift kräver inlämning av analys/rapporter samt aktivt deltagande vid seminarier. Litteraturuppgiften är individuell och består av en skriftlig bokanalys och formulering av diskussionsfrågor. Projektarbetet, som är uppdelat i en individuell del och i en projektgruppsdel, baseras på begreppet planetära gränser som studeras i förhållande till ett specifikt socio-tekniskt system.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 150 högskolepoäng inom vetenskap eller teknologi.

Gymnasiekurs Engelska B/6 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LIT1 - Litteraturuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt 1, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt 2, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2659

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik, Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jiechen Wu (jiechenw@kth.se)