MJ2670 Riskmanagement 6,0 hp

Risk Management

Kursen ger en introduktion till riskhantering, som syftar till att man skall undvika oplanerade händelser som kan skada människor, miljö, egendom. Kursen täcker de vanligaste metoderna för att genomföra riskbedömningar, samt hur dessa metoder bör användas inom industriella verksamheter.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Samhälls riskparadigme
 • Metoder för kvalitativ och kvantitativ riskbedömning
 • Principer för riskvärdering
 • Risk i beslutsprocesser; processer, metoder och verktyg för konfliktlösningar
 • Riskperception och riskkommunikation
 • Projektarbete kring en pågående miljökonfliktlösning

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten :

 • Kunna beskriva och förklara riskbegreppet utifrån olika forskningsparadigmer.
 • Ha kunskap om de mest användbara metoderna för att göra riskanalyser
 • Kunna beskriva metoder för miljöriskanalys, veta principerna för hur risker kan utvärderas och kommuniceras till olika samhällsintressegrupper i beslutsprocessen.
 • Kunna beskriva och använda existerande metoder och verktyg för konfliktlösning inom riskmanagementområdet. 
 • Kunna kritiskt utvärdera hur information och kunskaper används av olika intressegrupper i rådande miljökonflikter.
 • Kunna analysera synvinklar/ramar från vilka intressegrupper ser pågående konflikter. Detta betyder att kunna utvärdera hur olika personer och intressegrupper utvecklar egna åsikter om miljökonflikter
 • Kunna välja strategier för konfliktlösning i valda miljökonflikter

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 100 högskolepoäng vid akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program.   Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • NÄR1 - Närvaro, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP2 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Maria Malmström

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2670

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Kemi och kemiteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

MJ2672 Riskmanagement II, 6 hp

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Ersätter 3C1383