ML1018 Grundläggande industriell statistik 6,0 hp

Fundamental Industrial Statistics

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Inom all tillverkningsteknik idag är behovet av kunskaper inom området statistik och stokastiska processer mycket stort. Att styra konstruktion och produktion utan tillgång till och förståelse för statistik är näst intill omöjligt. Skall en maskin ställas in och operatören inte har förståelse för variation kommer processen att svänga så kraftigt att kvaliteten blir lidande.

Den statistik som behövs är självklart baserad på den matematiska statistiken, men är till sitt väsen radikalt annorlunda. Det gör att det kan vara svårt att utifrån en rent matematiskt beskriven statistik gå till de praktiska tillämpningarna inom industriell verksamhet inklusive projektgenomförande.

Kursen är därför inriktad på att skapa förståelse för statistikens grunder och möjligheter, men i sina tillämpningar utgå från den praktiska verklighet som möter en ingenjör i sin profession.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 CITEH för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • lösa problem inom sannolikhetsteori
 • lösa problem inom statistik
 • uppskatta sannolikheter med simulering
 • tillämpa någon metodik för förbättringsarbete (t.ex. 6σ)
 • använda begrepp inom beskrivande statistik och illustrera data i olika diagram med hjälp av programvara
 • genomföra en enkel analys av en tidsserie
 • genomföra grundläggande försöksplanering med t.ex. flerfaktoranalys

Kursens huvudsakliga innehåll

Sannolikhetsteori

•    Fördelningar och grundläggande definitioner och satser.
•    Tillförlitlighet.

Statistik

•    Beskrivande statistik.
•    Metodik för förbättringsarbete.
•    Punktskatttningar.
•    Bedömningar utifrån bristfälliga data (censurerade stickprov).
•    Intervallskattningar och statistiska test.
•    Regressionsanalys.
•    Försöksplanering.

Behörighet

Slutförd kurs SF1625 eller motsvarande.

Litteratur

 • Matematisk Statistik med tillämpningar, Claes Jogréus, Studentlitteratur.
 • Mathematics Handbook for Science and Engineering, Lennart Råde, Bertil Westergren, Studentlitteratur.
 • Kompletterande material läggs upp på Canvas.

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning, 2,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Oswald Fogelklou <oswaldf@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.