Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Inom all tillverkningsteknik idag är behovet av kunskaper inom området statistik och stokastiska processer mycket stort. Att styra konstruktion och produktion utan tillgång till och förståelse för statistik är näst intill omöjligt. Skall en maskin ställas in och operatören inte har förståelse för variation kommer processen att svänga så kraftigt att kvaliteten blir lidande.

Den statistik som behövs är självklart baserad på den matematiska statistiken, men är till sitt väsen radikalt annorlunda. Det gör att det kan vara svårt att utifrån en rent matematiskt beskriven statistik gå till de praktiska tillämpningarna inom industriell verksamhet inklusive projektgenomförande.

Kursen är därför inriktad på att skapa förståelse för statistikens grunder och möjligheter, men i sina tillämpningar utgå från den praktiska verklighet som möter en ingenjör i sin profession.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ML1018 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Sannolikhetsteori

•    Fördelningar och grundläggande definitioner och satser.
•    Tillförlitlighet.

Statistik

•    Beskrivande statistik.
•    Metodik för kvalitet och driftsäkerhet.
•    Punktskatttningar.
•    Bedömningar utifrån bristfälliga data (censurerade stickprov).
•    Intervallskattningar och statistiska test.
•    Regressionsanalys.
•    Försöksplanering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • lösa problem inom sannolikhetsteori
 • lösa problem inom statistik
 • uppskatta sannolikheter med simulering
 • tillämpa någon metodik för förbättringsarbete (t.ex. 6σ)
 • använda begrepp inom beskrivande statistik och illustrera data i olika diagram med hjälp av programvara
 • genomföra en enkel analys av en tidsserie
 • genomföra grundläggande försöksplanering med t.ex. flerfaktoranalys

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs SF1625 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Matematisk Statistik med tillämpningar, Claes Jogréus, Studentlitteratur.
 • Mathematics Handbook for Science and Engineering, Lennart Råde, Bertil Westergren, Studentlitteratur.
 • Kompletterande material läggs upp på Canvas.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Oswald Fogelklou

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1018

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd