Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ML1343 Produktutveckling, projektkurs 7,5 hp

Den här kursen är utformad för att du ska utvärdera dina personliga egenskaper relaterade till inkludering och mångfald med hjälp av ett tekniskt projekt som ett fordon för att skapa en modell för att simulera en produktionslinje med hjälp av modern CAD- och PLM-mjukvara och verkliga byggmaterial.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60404

Rubriker med innehåll från kursplan ML1343 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Valet av ett projektämne är grunden för kursen; hela kursen är ett projekt och varje grupp i kursen kommer endast att kunna leverera ett begränsat resultat till det slutliga projektresultatet. Alla tidigare inlärda teknik- och designkunskaper kommer att behövas i denna kurs. På denna grund i kursen, genom projektet, kommer studenten att fortsätta studera, diskutera och lära sig sin roll som ingenjör och konstruktör i samhället.

Följande ämnen kommer att bearbetas:

  • Datorstöd för konstruktion med dokument hantering (CAD med PLM)
  • Projektplanering och granskningsdokumentation
  • Design av tekniska affischer

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1.     utarbeta och verkställa en projektplan för ett produktutvecklingsprojekt

2.     redogöra för betydelsen av lagarbete och samverkan i mångdisciplinära och mångkulturella projektgrupper

3.     identifiera och utvärdera sitt eget beteende i arbetsgrupper och relatera detta till arbetsgruppens dynamik

4.     värdera nya teknikområden samt kunna beskriva de förändringar som den tekniska utvecklingen medför samhället

5.     identifiera, prioritera och tillämpa relevanta konstruktionsparametrar för produktutvecklingsarbetet

6.     muntligt, skriftligt och med hjälp av erforderliga fysiska modeller redovisa utfallet av ett produktutvecklingsprojekt

7.     identifiera och tillämpa olika förhållningssätt och ställningstaganden med avseende på etnicitet, mångfald, etik, och kön

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

  • Slutförda kurser ML1209, ML1206 och ML1213

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROA - Projekt och övningar, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • REDA - Skriftliga eller muntliga redovisningar , 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd