ML1500 Introduktion till industriell teknik 7,5 hp

Introduction to Industrial Technology

Introduktionskurs för civilingenjörsstuderande i Industriell teknik och hållbarhet

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Introduktion till industriell teknik syftar till att ge en introduktion till hela utbildningens tanke och idé.

Här ingår introduktion av begrepp och övergripande presentation av huvudsakligt innehåll, främst av de programspecifika innehållet. Utöver detta så ingår även att du ska skaffa dig en första uppfattning om ett framtida yrke som ingenjör. Centralt för utbildningen är att identifiera och beakta olika perspektiv på produktionssystem och hållbar utveckling, både generellt och specifikt för hållbar produktion.

Här ingår områden och begrepp som produktion, tillverkning, logistik, underhåll, hållbara aspekter på arbete, affärsverksamheter och miljö.

Undervisningen sker med en blandning av förberedande inspelade föreläsningar, obligatoriska seminarier där vi diskuterar gemensamt, samt ett antal inlämningsuppgifter där du själv får resonera. I kursen ingår också gästföreläsningar där ni träffar industrirepresentanter och forskare som berättar hur de arbetar med centrala frågor i praktiken.

Ni får också själva ta del av och undersöka en del av verkligheten i form av ett projekt som innehåller studiebesök och intervjuer av ingenjörer. I projektet ingår en första träning av er förmåga till både skriftlig och muntlig kommunikation och presentation. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

•   redogöra för och diskutera kunskapsområden som ligger till grund för industriell teknik och hållbarhet
•   beskriva ingenjörers ansvar och påverkansmöjligheter
•   redogöra för produktionssystems centrala områden, funktioner och begrepp
•   definiera och redogöra för grundläggande begrepp inom hållbar utveckling
•   förklara och ge exempel på produktionssystems påverkan på hållbarhet
•   förklara kärn-, stöd- och utvecklingsprocessers funktioner och organisation
•   diskutera arbetsinnehåll och kompetensbehov för ingenjörer i produktionssystem, genom exempel.
•   kommunicera skriftligt enligt teknisk rapportmall och muntligt enligt en retorisk arbetsprocess.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Arbete och teknik på människans villkor: Bohgard et al. 2008: ISBN: 9789173651103, Prevent

Hållbar utveckling - en introduktion för ingenjörer: Jon-Erik Dahlin, 2014: ISBN 9789144092669, Studentlitteratur

Produktionsteknik/ Produktionsprocessen: Aganovic Dario; Jonsson, Peter: ISBN 9789147018932 , Liber

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INLA - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN2 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN2 - Övningar och seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

För att få ett godkänt slutbetyg på kursen krävs godkänd medverkan på kursens alla delar och gemensamma aktiviteter. Alla inlämningsuppgifter och gemensamma bokade aktiviteter betraktas som obligatoriska.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Pernilla Ulfvengren

Johan Kristoffersson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1500

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Pernilla Ulfvengren

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.