Hoppa till huvudinnehållet

ML1503 Industriella system II 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ML1503 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Produktionsteknik, produktionssystem, tillverkningstekniker, produktionsprocesser, automation (hållbara arbeten och hållbar produktion)

Övning inom fabrikslayout och flöden, datahantering (IT-system i industrin)

Projekt för framtagning av produktionskoncept med innehåll av observation, analys och problemlösning

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för grundläggande begrepp och koncept inom produktionsteknik och produktionssystem
 • Redogöra för vanligt förekommande tillverkningstekniker och produktionsprocesser i olika industrier
 • Redogöra för betydelsen av integrerad produktutveckling i produktframtagningsprocessen
 • Förklara grundprinciperna för digitala fabriker, IT-och styrsystem och diskutera olika hållbarhetsaspekter på automation
 • Diskutera och värdera olika produktionskoncept givet olika case av produkt och affärsmodell

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs ML1501 eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges minst 6 veckor före kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO2 - Projektuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - Övningar, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Bertil Wanner

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1503

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Pernilla Ulfvengren