Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalML1504 Produktionslogistik 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ML1504 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Introduktion
 • Grundläggande logistikfunktioner och dess betydelse för effektivitet, kostnader och kvalitet.
 • Materialförsörjning
 • Prognoser
 • Lagerstyrning
 • Produktionsplanering
 • IT i logistik
 • Planering av produktionslogistiska processer

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

•    Förklara olika logistikfunktioner och sätta dessa i sina sammanhang.
•    Känna till och beskriva referensmodeller som kan användas för att beskriva logistikprocesser på ett standardiserat sätt.
•    Förklara hur grader av kundorderstyrning och produktens struktur inverkar på materialförsörjningens planläggning.
•    Förklara hur teknologier för material- och informationshantering är uppbyggda och hur de kan bidra till att effektivisera produktionslogistiken.
•    Tillämpa metoder och beräkningssätt för styrning av produktions-, lager-, och beställningslogistik, inbegripande prognoser, beställningspunkt säkerhetslager och orderkvantitet.
•    Kartlägga, analysera och välja metod för att effektivisera ett producerande företags verksamhet eller en försörjningskedja utifrån ett logistikperspektiv.”

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs ML1500 och ML1501 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2016) Logistik – Läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-11077-6.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jannicke Baalsrud Hauge

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1504

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd