Hoppa till huvudinnehållet

ML1616 Industriell projektledning och projektstyrning 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan ML1616 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

 • Roller och ansvar inom projektledning
 • Metoder, tekniker, verktyg, processer och modeller som är användbara inom området projektledning
 • Teoretisk och praktisk projektledning

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1.      identifiera de olika roller och ansvarsområden som är nödvändiga för effektiv projektledning

2.      förklara metoder, tekniker, verktyg och processer som är användbara inom området projektledning för effektiv ledning och styrning av projekt inom industrin

3.      skapa en projektmodell/projektprocess samt kunna tillämpa den på ett verkligt och tidsbegränsat projekt inom industriell teknik och produktionsunderhåll

4.      identifiera sin egen roll och påverkan som projektledare och avgöra det egna behovet av utveckling inom området projektledning

5.      redogöra muntligt och skriftligt för aspekter inom projektledning

För högre betyg ska studenten även kunna:

6.      visa kompetens för punkterna ovan på ett djupare plan, samt därutöver

7.       agera i flera av de olika roller och ansvarsområden som är nödvändiga för effektiv projektledning

8.      implementera metoder, tekniker, verktyg och processer som är användbara inom området projektledning för effektiv ledning och styrning av projekt inom industrin

9.       utvärdera en industriellt anknuten projektmodell/projektprocess

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i produktionsekonomi 6 hp motsvarande ML1608, Kunskaper i Kvalitetsteknik och förbättringsarbete 6 hp motsvarande ML1609, Kunskaper i Arbetsorganisation, verksamhetsstyrning och ledarskap 7,5 hp motsvarande ML1610

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • KON1 - Kontrollskrivning, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • KON2 - Kontrollskrivning, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • KON3 - Kontrollskrivning, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • KON4 - Kontrollskrivning, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Hemtentamen, - hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

TENA är ett valfritt examinationsmoment för att uppnå högre betyg än E på kursen.

Övriga krav för slutbetyg

Närvaro vid specificerade obligatoriska kurstillfällen (eller genomförd kompensationsuppgift till dessa) är krav för slutlig betygsättning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1616

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd