ML2202 Datorbaserade designverktyg, fortsättningskurs 7,5 hp

Computerized Tools in Design Process, Intermediate Course

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om att på ett strukturerat sätt använda olika typer av datorbaserade designverktyg för att med högre kvalitet stödja designprocessen från idé till fysisk modell.

Kursen skall även ge en beskriving av hur man presentera lösningarna på ett smakfullt och övertygande sätt.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • identifiera begränsningar och möjligheter med de programvaror som används i kursen
 • utifrån en produkts geometri, funktion och eventuella hänsyn till tillverkning identifiera och tillämpa lämplig modelleringsstrategi samt välja och använda lämplig programvara för modellering
 • framställa digitalt och tryckt presentationsmaterial baserat på digitala modeller och med de programvaror som används i kursen
 • med utgångspunkt från digitala modeller framställa produktidéer
 • på ett tydligt och övertygande sätt muntligt, skriftligt och med hjälp av erforderliga fysiska modeller presentera/redovisa problem och lösningar till dessa

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Yt-, kurv- och solidmodellering med tyngdpunkt på ytmodellering
 • Strukturerad modelleringsmetodik och problemlösning i konstruktion och utveckling
 • Hantering av lager funktioner i grafiska applikationer
 • Framtagning av produktidéer med stöd av digitala modeller
 • Bildbehandling för skärm och tryck
 • Grafisk design och formgivning genom yt-modellering
 • Ljussättning, texturer och rendering av digitala modeller och yt-modeller

Kursupplägg

Kursen bygger på att deltagarna bedriver en del självstudier i egen takt men med möjlighet till lärarassistans vid behov. Det kan förekomma några schemalagda föreläsningar för att stödja studierna.

Behörighet

Godkänt betyg i ML1212 eller motsvarande

Litteratur

Egenproducerat material används samt programvarornas on-linedokumentation. Programvaran och utbildningsmaterial från programvaruleverantören är på engelska.

Examination

 • INLA - Individuella datorövningar, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INLB - Större datorövning, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

 • INLA - Individuella datorövningar
 • INLB - Större datorövning

Aktiviterna som ingår i INLA och INLB och betygskriterier som används i examination förmedlas vid kursstart

Kursens slutbetyg är beräknad från betyg i INLA (60%) och INLB (40%).

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Louise Maniette <maniette@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.