Hoppa till huvudinnehållet

ML2308 CDIO-kurs i Hållbar produktionsutveckling 15,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ML2308 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs är baserad på den generiska läroplanen och metodiken för CDIO (Conceiving — Designing — Implementing — Operating). Det omfattar en uppsättning aktiviteter för att i team metodiskt analysera och utveckla lösningsförslag inom ett av underområdena inom hållbar produktionsutveckling. Detta kan röra design, konstruktion, analys, optimering, materialval, tillverkning och drift av olika tekniska system och produkter, inom området hållbar produktionsutveckling.

De viktigaste resultaten kommer att vara en skriftlig rapport och muntlig presentation. Relevanta och giltiga resultat i arbetet kräver användning av kunskap i olika underdomäner som täcks av tidigare avslutade kurser samt ytterligare läsning och industriell erfarenhet, vid behov. Studenten utvecklar färdigheter i processen för att generera ny kunskap baserad på etablerade teorier och metoder. Resultaten av CDIO-arbetet måste ha relevans för industriell tillämpning utöver det akademiska bidraget.

Kursen innehåller seminarier för att utveckla CDIO-arbetet. Den kontinuerliga diskussionen om arbetet med handledare och i seminarier är en viktig del av kursen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenterna:

 • visa förmåga att behärska hela utvecklingsprocessen utforma – analysera – testa – utvärdera  för att metodisk utveckla lösningsförslag för ett komplext problem inom området hållbar produktionsutveckling
 • ha kunskap om etablerade designmetoder och verktyg, för att kunna identifiera områden för förbättringar av ny eller befintlig lösning för ett komplext problem inom området hållbar produktionsutveckling
 • visa förmåga att inom en given tidsram planera och genomföra ett gruppbaserat tekniskt utvecklingsprojekt inom området hållbar produktionsutveckling, med olika roller och teknisk expertis i projektgruppen
 • demonstrera förmåga att i grupp, både muntligt och skriftligt, tydligt redogöra för och diskutera sina koncept, prototyper, lösningar, slutsatser och de fakta och argument som dessa bygger på, med huvudintressenter och andra projektgrupper inom ramen för det tekniska utvecklingsarbetet.
 • ha kunskap om och förmåga att visa hur den utvecklade lösningen kan implementeras och driftas i en industriell produktions- och logistikkontext.
 • visa förmåga att göra bedömningar med avseende på relevanta sociala, socio-ekonomiska och etiska aspekter, både ur ett lokalt och globalt perspektiv.
 • visa de färdigheter som krävs för att delta i utvecklingsarbete samt implementeringen och driften av den utvecklade lösningen, för att självständigt kunna arbeta i avancerad industriell verksamhet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser:

ML2300 Hållbar produktion, ML2301 Produktionsledning och produktionsutveckling, ML2305 Produktionslogistik och försörjningssystem,
ML2306 Industriell analys för avancerad tillverkning eller motsvarande kurser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur beslutas i samråd med utsedd handledare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Avslutande av seminarier eller andra aktiviteter som fastställts av handledare / examinator som milstolpar för framsteg i avhandlingsarbetet.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML2308

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jannicke Baalsrud Hauge, jmbh@kth.se