SD2166 Byggnadsakustik och samhällsbuller 7,5 hp

Building Acoustics and Community Noice

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

Lärandemål

Studenterna ska efter godkänd examination av kursen:

 1. Vara medvetna om huvuddragen av hörselsystemet och hur ljud upplevs
 2. Känna till och kunna använda sig av rumsakustisk terminologi
 3. Kunna formulera och utföra beräkningar av grundläggande byggnadsakustiska problem t.ex. ljudisolering och hur denna påverkas av väggar, bjälklag, resonanser, fönster m.m.
 4. Implementera metoder för beräkningar av trafikbuller
 5. Känna till orsaker till nuvarande riktlinjer för buller, till exempel besvärsupplevelser och medicinska anledningar
 6. Kunna redogöra för hur markvibrationer och vibrationer i byggnader uppkommer, fortplantar sig och beräknas.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att studenterna ska efter godkänd kurs ha kunskaper om byggnadsbuller, dess orsaker och konsekvenser, samt förmåga att genomföra grundläggande planering med avseende på bullerfrågor vid byggprojekt. Studenterna ska under kursen lära sig de fundamentala kunskaper om byggbuller, redogöra för riktlinjer för olika bullerkällor och motivera varför de finns.

Områden som berörs inom kursen innefattar:

1. Perception av ljud-olika styrkemått och mätmetoder

2. Rumsakustisk fundamenta, ljudutbredning, reflexer, efterklangstid, etc

3. Byggnadsakustisk fundamenta, ljudisolering och hur denna påverkas av väggar, bjälklag, resonanser, fönster m.m.

4. Trafikbuller, hur ljud från olika trafikslag beräknas och modifieras med t.ex. skärmar

5. Samhällsbuller fundamenta, WHOs forskningssammanställningar, riktlinjer, hälsopåverkan etc

6. Markvibrationer och vibrationer i byggnader

Behörighet

Kandidatexamen inom ljud och vibrationer eller kandidatexamen inom bygg eller motsvarande förkunskaper. Godkänd SD1120 "Ljud och vibrationer" eller motsvarande kunskaper är ett krav för att läsa kursen. 

Litteratur

Valda utdrag ur:

WHO Guidelines for Community Noise B. Berglund et al, 1999

WHO Burden of Disease from Environmental Noise, ed Fritschi et al, 2011

WHO Night noise guidelines for Europe, 2009

Community Noise Rating, T.J. Schultz, 2nd ed, 1974

Compendium in Buidlding acoustics

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 - Skriftlig tentamina

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Kontaktperson

Karl Bolin (kbolin@kth.se)

Examinator

Karl Bolin <kbolin@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.